Další dokumenty církve

Církev si je vědoma, že manželství a rodina patří k nejcennějším statkům lidstva.

(Familiaris consortio 1)

Individualismus oslabuje stabilitu vztahů EG 67

Postmoderní a globalizovaný individualismus přispívá k takovému životnímu stylu, který oslabuje rozvoj a stabilitu vztahů mezi lidmi a rodinným svazkům bere jejich přirozený ráz.
více

Štítky: dokumenty - církevní, Evangelii gaudium, individualismus, pastorace, rodina, vztahy   Sekce: Další dokumenty církve, Texty papeže Františka   (24.11.2013)

I rodina může být vyprahlým územím EG 86

Je zřejmé, že v některých místech zavládlo duchovní „zpustošení“, které je plodem společenských zřízení, jež se chtějí utvářet bez Boha anebo ničí své křesťanské kořeny. Tam se „křesťanský svět stává neplodným a jeho nadměrně využívaná půda se vyčerpá a mění v poušť“.
více

Štítky: dokumenty - církevní, Evangelii gaudium, rodina, víra, vztahy   Sekce: Další dokumenty církve, Texty papeže Františka   (24.11.2013)

Deus Caritas Est o lásce muže a ženy

11. První novinka biblické víry spočívá, jak jsme viděli, v obrazu Boha. Ta druhá, která je s první hluboce spjata, spočívá v obrazu člověka. Biblické vyprávění o stvoření hovoří o samotě prvního člověka Adama, k němuž chce Bůh přidružit pomoc.
více

Štítky: Deus caritas est, dokumenty - církevní, láska, muž, slib, žena   Sekce: Další dokumenty církve, Láska   (21.8.2013)

K situaci snoubenců v dnešní době

K situaci snoubenců v dnešní době

Situaci snoubenců v dnešní době reflektuje Směrnice České biskupské konference pro přípravu na svátost manželství, vydaná v roce 2017. Nejedná se o vzorovou přípravu ani o sbírku katechezí pro snoubence, ale o zásadní orientační text, ze kterého citujeme:
více

Štítky: manželství - příprava, dokumenty - církevní, rodina, snoubenci, svatba   Sekce: Čas známosti, Další dokumenty církve, Příprava na manželství   (3.8.2012)

Verbum Domini o manželství

85. Synod cítil nutnost zdůraznit rovněž vztah mezi Božím slovem, manželstvím a křesťanskou rodinou. Právě „hlásáním Božího slova odhaluje církev křesťanské rodině její pravou totožnost, to, čím podle Pánova plánu je a má být".
více

Štítky: bible, dokumenty - církevní, jednota, manželství, Verbum domini   Sekce: Další dokumenty církve, Manželství a Bible   (4.8.2011)

Manželství katechumena

5. Pokud katechumen žije v civilně uzavřeném manželství s osobou nepokřtěnou v katolické církvi a toto manželství je pro oba dva manželstvím prvním (tedy v manželství přirozeně platném), není třeba jejich manželství po křtu zplatňovat.
více

Štítky: katechumen, manželství - platnost, řád katechumenátu   Sekce: Další dokumenty církve   (13.8.2010)

Bible a morálka o manželství 1

97. „Nezcizoložíš” (Ex 20,14; Dt 5,18). Původní přikázání sledovalo hlavně společenský cíl: zajistit stabilitu rodiny i širší rodové pospolitosti. To je cíl, který, aniž je snad třeba to upřesňovat, neztratil nic ze své aktuálnosti a naléhavosti. I v tomto případě Ježíš rozšiřuje dosah zákazu, a to až k vyloučení veškeré, i činem neprojevené, žádostivosti, směřující k manželské nevěře, a k prohlášení mojžíšského příkazu o rozluce za neúčinný (Mt 5,27-32).
více

Štítky: bible, Boží obraz, dokumenty - církevní, manželství, morálka   Sekce: Další dokumenty církve, Manželství a Bible   (8.3.2010)

Bible a morálka o manželství 2

123. V Mt 5,31-32 říká Ježíš: „Také bylo řečeno: Kdo by se rozváděl se svou ženou, ať jí dá rozlukový list. Ale já vám říkám: Každý, kdo se rozvede se svou ženou - mimo případ smilstva -, uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se cizoložství.“ Komentář k tomuto Ježíšovu ustanovení najdeme v jedné jeho polemice s některými farizeji.
více

Štítky: bible, dokumenty - církevní, manželství, morálka, rozvod   Sekce: Další dokumenty církve, Manželství a Bible   (8.3.2010)

Bible a morálka o manželství 3

153. Jiný promyšlený text (1 Kor 7,1-39) ukazuje ještě lépe, na ožehavé otázce, která ve společenství nově vyvstala, jak provést rozlišení v praxi. Otázkou bylo posouzení příslušné hodnoty různých životních stavů vzhledem ke křesťanské etice. Pavel tady rozlišuje čtyři typy pravidel, jejichž závaznost lze uspořádat sestupně.
více

Štítky: bible, dokumenty - církevní, manželství, morálka   Sekce: Další dokumenty církve, Manželství a Bible   (8.3.2010)

Lidská osoba: její velikost i ubohost

27. Hovoří se běžně o „velikosti i ubohosti" lidské osoby zároveň. Ve Starém zákoně se tyto dva termíny jako charakteristika stavu člověka nevyskytují, ale vyskytují se tam odpovídající výrazy:
více

Štítky: bible, Boží obraz, dokumenty - církevní, plodnost   Sekce: Další dokumenty církve, Manželství a Bible   (22.9.2009)

"Život z víry" o manželství

Přes mnohé mylné názory a postoje je dnes manželské společenství, ve kterém manželé usilují o partnerské společenství, zakoušeno jako humánní podoba manželství. Manželé prožívají partnerské manželství jako obzvláštní prostor pro zakoušení osobní náklonnosti a bezpečí, který je zároveň otevřen jak pro zodpovědné předávání života, tak i pro setkávání se s přáteli a známými, pro účast na kulturním a společenském životě, pro práci a povolání.
více

Štítky: dokumenty - církevní, Katechismus pro dospělé, krize v manželství, manželství - nároky, mladí manželé, slib, věrnost, zátěžové situace   Sekce: Další dokumenty církve   (2.6.2009)

Pohlavní rozdílnost

„I řekl Bůh: ‚Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby (…).‘ Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ (Gn 1,26–27) Lidstvo je zde popsáno jako bytí, které se od svého počátku projevuje ve vztahu muže a ženy. Toto podle pohlaví rozdělené lidstvo je výslovně prohlášeno „obrazem Božím“.
více

Štítky: antropologie manželství, bible, Boží obraz, dokumenty - církevní, plodnost, rozdílnost muže a ženy   Sekce: Antropologie manželství, Další dokumenty církve, Manželství a Bible   (5.11.2008)