Antropologie manželství

Přes některé nepříliš četné výjimky dnes platí, že většina současných exegetů uznává ústřední postavení tématu Božího obrazu v biblickém zjevení (srov. Gn 1,26-27; 5,1-3; 9,6). Toto téma je vnímáno jako klíč k biblickému porozumění lidské přirozenosti i ke všem antropologickým tvrzením jak Starého, tak Nového zákona. Boží obraz představuje pro Bibli takřka definici člověka. Tajemství člověka nemůžeme správně porozumět odděleně od tajemství Boha. (Společenství a služba: Lidská osoba stvořená k Božímu obrazu, KALICH, 2005)
Jsi pro mě jako stvořený

Jsi pro mě jako stvořený

V dnešní době, aby manželé svou lásku zachovali, jsou doslova nuceni bojovat jako o život. Aby obstáli, musí se postavit intenzivním útokům jistých "virů", které jsou produktem společenského prostředí: identifikovat je a vypěstovat si příslušné antiviry. Podle Zattoniové a Gilliniho je druhým virem láska zrcadlící.
více

Štítky: obtíže v manželství, očekávání, rozdílnost muže a ženy   Sekce: Antropologie manželství, Krize v manželství, Úcta   (27.10.2022)

Různost a vzájemnost muže a ženy

Různost a vzájemnost muže a ženy

Soudobá kultura otevřela nové hloubky chápání různosti muže a ženy. Zavedla také mnoho pochybností, genderové teorie dokonce hovoří o smývání rozdílů. Odstranění různosti ale není řešením. Papež František v katechezi o rodině povzbuzuje muže a ženy ke vzájemnému naslouchání a přátelské pomoci.
více

Štítky: Boží plán, jednota, rozdílnost muže a ženy, společenství života, stvoření   Sekce: Antropologie manželství, Jednota, Texty papeže Františka   (15.10.2018)

Pohlavní rozdílnost

„I řekl Bůh: ‚Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby (…).‘ Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ (Gn 1,26–27) Lidstvo je zde popsáno jako bytí, které se od svého počátku projevuje ve vztahu muže a ženy. Toto podle pohlaví rozdělené lidstvo je výslovně prohlášeno „obrazem Božím“.
více

Štítky: antropologie manželství, bible, Boží obraz, dokumenty - církevní, plodnost, rozdílnost muže a ženy   Sekce: Antropologie manželství, Další dokumenty církve, Manželství a Bible   (5.11.2008)

Stvořeni k Božímu obrazu

Mnohá společenství ve Spojených státech se nyní účastní nové diskuse o významu slova „manželství“, přičemž řeší otázku, mělo-li by se pokládat za pouhý svazek mezi mužem a ženou.
více

Štítky: antropologie, Boží obraz, dokumenty - církevní, muž, stvoření, žena   Sekce: Antropologie manželství, Další dokumenty církve   (3.10.2008)

Antropologický základ manželství a rodiny

Manželství a rodina nejsou ve skutečnosti náhodnou sociologickou konstrukcí, ovoce zvláštních historických a ekonomických situací. Naopak: otázka správného vztahu mezi mužem a ženou má svoje kořeny v nejhlubší podstatě lidského bytí a může nalézt svoji odpověď pouze jen když vyjde odtud. Nemůže být oddělena stará a stále nová otázka člověka o sobě samém: Kdo jsem? Co je člověk?
více

Štítky: antropologie, Boží obraz, dokumenty - církevní, rodina, spiritualita, stvoření   Sekce: Antropologie manželství, Manželská spiritualita   (24.9.2008)

Muž a žena

36. Bible nedává žádný podnět k názoru, že existuje nějaká přirozená nadřazenost mužského pohlaví vzhledem k ženskému. Navzdory vzájemným odlišnostem se obě pohlaví těší implicitní rovnosti.
více

Štítky: antropologie, dokumenty - církevní, Kompendium sociální nauky církve, muž, rovnost pohlaví, žena   Sekce: Antropologie manželství, Další dokumenty církve   (27.8.2008)

Člověk je stvořen k Božímu obrazu (GS 12)

Věřící i nevěřící jednomyslně soudí, že všechno na světě má být zaměřeno k člověku jako svému středu a vyvrcholení.
více

Štítky: antropologie manželství, bible, Boží obraz, dokumenty - církevní, Druhý vatikánský koncil, Gaudium et spes, muž, žena   Sekce: 2. vatikánský koncil, Antropologie manželství, Manželství a Bible   (8.8.2008)

Muž a žena

36. Stránky první knihy Písma svatého, na nichž se popisuje stvoření muže a ženy k Božímu obrazu a podobě (srov. Gn 1,26–27), obsahují základní nauku týkající se totožnosti a povolání lidské osoby.
více

  Sekce: Antropologie manželství, Kompendium sociální ..   (25.7.2008)

Společenství muže a ženy

110. Vztah mezi Bohem a člověkem se odráží ve vztahovém a společenském rozměru lidské přirozenosti.
více

Štítky: antropologie, Boží obraz, dokumenty - církevní, Kompendium sociální nauky církve, muž, žena   Sekce: Antropologie manželství, Kompendium sociální ..   (25.7.2008)

Muž a žena - rovnost v důstojnosti

146. Mužství a ženství odlišuje dvě individua stejné důstojnosti. Ta však neznamená strnulou stejnost, protože ženské specifikum je odlišné od specifika mužského. Tato odlišnost v rovnosti je obohacující a nezbytná pro harmonické soužití lidí.
více

Štítky: antropologie, dokumenty - církevní, jednota, Kompendium sociální nauky církve, muž, slib, úcta, žena   Sekce: Antropologie manželství, Jednota, Kompendium sociální .., Úcta   (25.7.2008)