Čtení při svatbě

Tento výběr biblických čtení je podle nového vydání Svatebních obřadů.

K jednotlivým čtením je uvedeno označení příslušné knihy Písma svatého (Bible), citace kapitoly a veršů a hlavní téma, v odkazu je pak uveden plný text.

Nevím, co znamená Gn, Sir, Žid ... – vysvětlení najdete na stránce Biblické zkratky.

Má se vybírat aspoň jeden text, který se výslovně zmiňuje o manželství – zde označeno tučně.

Čtení ze Starého zákona

Všechna čtení ze Starého zákona – celý text

Čtení jednotlivě:

 1. Gn 1,26-28.31 ... Stvořil je jako muže a ženu.
 2. Gn 2,18-24 ... A budou jeden člověk.
 3. Gn 24,48-51.58-67 ... Izák si zamiloval Rebeku tak, že se utěšil ze ztráty své matky.
 4. Tob 7,6-14 ... Pán nebes ať je k vám dobrotivý, ať vám dá svou milost a pokoj. (svatba Tobiáše a Sáry)
 5. Tob 8,4b-8 ... Abychom se oba spolu ve zdraví dožili vysokého stáří. (modlitba Tobiáše a Sáry)
 6. Př 31,10-13.19-20.30-31 ... Žena, která ctí Hospodina, zaslouží chválu.
 7. Pís 2,8-10.14.16a;8,6-7a ... Silná jako smrt je láska.
 8. Sir 26,1-4.13-16 ... Vycházející slunce, to je krása dobré ženy v uspořádaném domě.
 9. Jer 31,31-32a.33-34a ... Sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu.
Čtení z Nového zákona

Všechna čtení z Nového zákona – celý text

Čtení jednotlivě:

 1. Řím 8,31b-35.37-39 ... Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?
 2. Řím 12,1-2.9-18 ... Přinášejte sami sebe v oběť živou a Bohu milou.
 3. Řím 15,1b-3a.5-.7.13 ... Přijímejte jeden druhého, jako i Kristus přijal vás. 
 4. 1 Kor 6,13c-15a.17-20 ... Vaše tělo je chrámem Ducha svatého.
 5. 1 Kor 12,31-13,8a ... Kdybych neměl lásku, nic mi neprospěje.
 6. Ef 4,1-6 ... Jedno tělo a jeden Duch.
 7. Ef 5, 2a.21-33 ... Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve.
 8. Flp 4,4-9 ... Bůh, dárce pokoje, bude s vámi.
 9. Kol 3,12-17 ... Nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti.
 10. Žid 13,1-4a.5-6b ... Manželství ať je u všech v úctě.
 11. 1 Petr 3,1-9 ... Buďte všichni jednomyslní, plní zájmu o druhého, plní bratrské lásky.
 12. 1 Jan 3,18-24 ... Milujme činem a doopravdy.
 13. 1 Jan 4,7-12 ... Bůh je láska.
 14. Zj 19,1.5-9a .. Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině!
Responsoriální žalmy

Všechny žalmy – celý text

Žalmy jednotlivě:

 1. Žl 33(32),12+18.20-21.22 ... Země je plná Hospodinovy milosti.
 2. Žl 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 ... Ustavičně chci velebit Hospodina
 3. Žl 103(102),1-2.8+13.17-18a ... Hospodin je milosrdný a milostivý.
 4. Žl 112(111),1-2.3-4.5-6.7-8.9 ... Blaze muži, který má zálibu v Hospodinových přikázáních.
 5. Žl 128(127),1-2.3.4-5a+6a ... Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
 6. Žl 145(144),8-9.10+15.17-18 ... Dobrotivý je Hospodin ke všem.
 7. Žl 148,1-2.3-4.9-10.11-12.13-14a ... Ať chválí jméno Hospodinovo.
Evangelia

Všechna evangelia – celý text

Evangelia jednotlivě:

 1. Mt 5,1-12a ... Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu (blahoslavenství).
 2. Mt 5,13-16 ... Vy jste sůl země, vy jste světlo světa.
 3. Mt 7,21.24-29 ... Postavil si dům na skále.
 4. Mt 19,3-6 ... Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.
 5. Mt 22,35-40 ... To je největší a první přikázání. Druhé je podobné.
 6. Mk 10,6-9 ... Nejsou dva, ale jeden.
 7. Jan 2,1-11 ... To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil.
 8. Jan 15,9-12 ... Zůstaňte v mé lásce.
 9. Jan 15,12-16 ... To je mé přikázání: Milujte se navzájem.
 10. Jan 17,20-26 ... Ať jsou v dokonalé jednotě.

Viz též Čtení při zásnubách.