Bible a morálka o manželství 2

8.3.2010

123. V Mt 5,31-32 říká Ježíš: „Také bylo řečeno: Kdo by se rozváděl se svou ženou, ať jí dá rozlukový list. Ale já vám říkám: Každý, kdo se rozvede se svou ženou - mimo případ smilstva -, uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se cizoložství.“ Komentář k tomuto Ježíšovu ustanovení najdeme v jedné jeho polemice s některými farizeji.

Na základě jednání Stvořitele (Gn 1,27) a z něj vyplývajícího jednání lidí (Gn 2,24) Ježíš vylučuje rozvod a říká: „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj“ (Mt 19,6). A v odpovědi na jejich námitku vysvětluje nařízení o rozvodu (Dt 24,1-4) jako Mojžíšův kompromis, který neruší původní určení Boha Stvořitele: „Mojžíš vám dovolil rozvod se ženou pro tvrdost vašeho srdce, ale na začátku to tak nebylo“ (Mt 19,8). Ve Starém zákoně nacházíme polygamii (Lámech v Gn 4,19; Jakub v Gn 29,21-30; Elkana v 1 Sam 1,2; David v 1 Sam 25,43; Šalomoun v 1 Král 11,3); je to projev antropologických a sociálních podmínek starověkého Předního orientu. Existuje rovněž, jak jsme viděli, nařízení o rozvodu. Nicméně, ve Starém zákoně je také znatelný vývoj směrem k ideálu manželství monogamního. Pouze na základě tohoto vysokého ideálu vzájemné a výlučné lásky a věrnosti (srov. Mal 2,14-16) mohli proroci chápat smlouvu HOSPODINA s Izraelem jako věčné, nezrušitelné pouto mezi manželem a manželkou (Oz 1 - 2; Iz 54; Jer 3; Ez 16; srov. Pís 8,6). Ježíš vyvozuje z této výsostné vize poslední důsledek a vylučuje rozvod (srov. též Mk 10,11-12; Lk 16,18). Pavel na toto Ježíšovo ustanovení výslovně odkazuje: „Těm, kteří žijí v manželství, nařizuji ne já, ale Pán: Žena ať od svého muže neodchází... Právě tak se muž nesmí se svou ženou rozvést“ (1 Kor 7,10-11). Od možnosti polygamie se tedy přechází k monogamii, v níž manžel může manželku zapudit, a nakonec k monogamii bez rozvodu, v níž mají oba stejné právní postavení: žádný z nich nesmí druhého zapudit. Oba jsou povoláni k tomu, aby usilovali o trvalé soužití v lásce a společně uskutečňovali Stvořitelem zamýšlenou jednotu.


Papežská biblická komise, Bible a morálka, biblické kořeny křesťanského jednání. Kostelní Vydří, 2010. Zveřejněno s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství.

Štítky: bible, dokumenty - církevní, manželství, morálka, rozvod  
Sekce: Manželství a Bible | Další dokumenty církve   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články