Různost a vzájemnost muže a ženy

15.10.2018

Různost a vzájemnost muže a ženy Soudobá kultura otevřela nové hloubky chápání různosti muže a ženy. Zavedla také mnoho pochybností, genderové teorie dokonce hovoří o smývání rozdílů. Odstranění různosti ale není řešením. Papež František v katechezi o rodině povzbuzuje muže a ženy ke vzájemnému naslouchání a přátelské pomoci.

 
Muž a žena jsou vrcholem stvoření

Papež začíná krátkým komentářem prvního textu o stvoření z knihy Geneze. „Čteme zde, že Bůh po stvoření světa a všech živých bytostí, učinil mistrovské dílo, totiž lidskou bytost, kterou stvořil ke svému obrazu: stvořil člověka jako obraz Boží, stvořil je jako muže a ženu (Gen 1,27). A jak všichni víme, tato pohlavní různost se vyskytuje v mnoha formách života v dlouhé řadě živých bytostí. Avšak pouze v muži a ženě s sebou nese Boží obraz a podobu. Biblický text to ve dvou verších opakuje třikrát (Gen 1,26-27): muž a žena jsou obrazem a podobou Boha. To znamená, že nejenom muž sám o sobě je Božím obrazem a nejenom žena sama o sobě je Božím obrazem, ale také muž a žena jako pár jsou obrazem Božím. Různost muže a ženy tedy není výrazem protikladu anebo poddanosti, nýbrž sdílení a plození vždycky k Božímu obrazu a Boží podobě.

Zkušenost nás učí, že k důkladnému poznání a harmonickému růstu člověk potřebuje vzájemnost muže a ženy. Když se jí nedostává, má to důsledky. Jsme učiněni ke vzájemnému naslouchání a vzájemné pomoci. Lze říci, že bez vzájemného obohacení – v myšlení i jednání, v cítění, v práci a také ve víře – nemůže nikdo dostatečně chápat, co znamená být mužem a ženou.

Potřebují spolu víc mluvit, víc si naslouchat, víc se znát a mít se rádi

Moderní a soudobá kultura otevřela nové prostory, nové svobody a nové hloubky obohacující chápání této různosti. Zavedla však také mnoho pochybností a spoustu skepse. Zdá se, že takzvaná genderová teorie je výrazem frustrace a rezignace, která hodlá smazat pohlavní různost, protože se s ní již nedovede konfrontovat. Podle papeže nám hrozí, že uděláme krok zpět. Odstranění této různosti je totiž problém, nikoli řešení. Řešit vztahové problémy je zapotřebí tím, že muž a žena spolu budou víc mluvit, víc si naslouchat, víc se znát a víc se mít rádi. Musejí se k sobě chovat uctivě a spolupracovat přátelsky. Na těchto lidských základech podporovaných Boží milostí lze stavět celoživotní manželskou a rodinnou jednotu. Manželský a rodinný svazek je vážná věc a to pro všechny, nikoli jenom pro věřící.

Bůh svěřil zemi smlouvě mezi mužem a ženou. Její nezdar vysouší svět citů a zatemňuje nebeskou naději. Znepokojivé signály už se vyskytují, podívejme se na ně. Papež František poukazuje na dva body, které by nás měly naléhavěji zavazovat.

Co nám může přinést ženský genius

Musíme učinit mnohem víc pro ženu, pokud chceme posílit vzájemnost mezi muži a ženami. Je totiž nezbytné, aby ženě bylo nejen víc nasloucháno, ale aby také její hlas měl skutečnou váhu, uznanou vážnost ve společnosti a v církvi. Způsob, jakým uvažoval o ženě Ježíš v méně příznivějším kontextu než je ten dnešní, protože v oněch dobách byla žena spíš na druhém místě, skýtá silné světlo a osvěcuje cestu, která vede dál a z níž jsme ušli jenom kousek. Ještě jsme do hloubky nepochopili, co nám může přinést ženský génius a co může dát žena společnosti a nám. Dovede totiž vidět věci jinak, takže doplňuje mužské myšlení. Je to cesta, kterou je třeba se ubírat tvořivěji a odvážněji.

Společenství s Bohem se odráží ve společenství muže a ženy

Druhá úvaha se týká tématu muže a ženy stvořených k Božímu obrazu. Kladu si otázku, zda krize kolektivní důvěry v Boha, která nám způsobuje mnoho škody, infikuje nevírou a cynismem, nesouvisí také s krizí smlouvy mezi mužem a ženou. Biblické podání nám totiž velkou symbolickou freskou pozemského ráje a prvotního hříchu říká, že právě společenství s Bohem se odráží ve společenství lidského páru a ztráta důvěry v nebeského Otce plodí rozdělení a konflikt mezi mužem a ženou.

Odtud plyne obrovská odpovědnost církve, všech věřících a především věřících rodin při znovu objevování krásy stvořitelského plánu, který vpisuje Boží obraz také do smlouvy mezi mužem a ženou. Země se plní harmonií a důvěrou, když je smlouva muže a ženy prožívána dobře. Pokud ji muž a žena společně hledají mezi sebou a s Bohem, nepochybně ji naleznou. Ježíš nás výslovně povzbuzuje k vydávání svědectví o této kráse, kterou je Boží obraz.

Z cyklu katechezí papeže Františka o rodině, celý text na www.radiovaticana.cz.

Autor: František - papež  |  Štítky: Boží plán, jednota, rozdílnost muže a ženy, společenství života, stvoření  
Sekce: Texty papeže Františka | Jednota | Antropologie manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články