Manželství a Bible

Manželství a Bible, začátek Písně písní, Kodex z Aleppa, www.aleppocodex.orgPísmo svaté začíná stvořením muže a ženy k Božímu obrazu a podobě (Gn 1,26-27) a končí viděním „svatby Beránkovy" (Zj 19,7.9). Od začátku až do konce Písmo mluví o manželství a jeho „tajemství", o jeho ustanovení a o smyslu, jaký mu dal Bůh, o jeho původu a cíli, o tom, jak se různým způsobem uskutečňovalo během celých dějin spásy, o jeho těžkostech vyplývajících z hříchu a o jeho obnovení „v Pánu" (1Kor 7,39), v Nové smlouvě Krista a církve (Ef 5,31-32). (KKC 1602).
Manželství včera a dnes

Manželství včera a dnes

Existují nepřekonatelné psychické či fyzické důvody umožňující ukončení manželství? Co dělat s vinou, na kterou nelze zapomenout? Může se člověk změnit? Jaké jsou normální problémy normálního vztahu? Kde najít pomoc a sílu vyrovnat se se ztrátou partnera? Na tyto a další otázky odpovídají kazatel Jaroslav Orawski a psychoterapeut Prokop Remeš.
více

Štítky: bible, láska v manželství, manželé, manželské soužití   Sekce: Manželství a Bible, Život v manželství   (5.9.2008)

Manželství – společenství mezi Bohem a lidmi (FC 12)

Společenství lásky mezi Bohem a lidmi, základní obsah Zjevení a zkušenosti víry Izraele, je významným způsobem vyjádřeno manželským svazkem mezi mužem a ženou.
více

Štítky: bible, Familiaris consortio, manželská smlouva, věrnost   Sekce: Familiaris consortio, Manželství a Bible   (27.8.2008)

Člověk je stvořen k Božímu obrazu (GS 12)

Věřící i nevěřící jednomyslně soudí, že všechno na světě má být zaměřeno k člověku jako svému středu a vyvrcholení.
více

Štítky: antropologie manželství, bible, Boží obraz, dokumenty - církevní, Druhý vatikánský koncil, Gaudium et spes, muž, žena   Sekce: 2. vatikánský koncil, Antropologie manželství, Manželství a Bible   (8.8.2008)

Jako muže a ženu je stvořil

369. Muž a žena jsou stvořeni, to znamená, že jsou chtěni Bohem: a to jak v dokonalé rovnosti jako lidské osoby, tak v jejich vlastním bytí muže a ženy. „Být mužem", „být ženou" je dobrá a Bohem chtěná skutečnost. Muž i žena mají nepomíjející důstojnost, kterou jim uděluje bezprostředně Bůh, jejich stvořitel (srov. Gn 2,7.22). Muž a žena jsou, s touž důstojností, „Božím obrazem". Svým „mužským bytím" a „ženským bytím" zrcadlí Stvořitelovu" moudrost a dobrotu.
více

Štítky: bible, Boží plán, dokumenty - církevní, jednota, Katechismus, muž, stvoření, žena   Sekce: Katechismus, Manželství a Bible   (7.8.2008)

Manželství za vlády hříchu

1606. Každý člověk zakouší zlo kolem sebe i v sobě samém. Tato zkušenost se projevuje i ve vztazích mezi mužem a ženou. Odedávna bylo jejich spojení ohrožováno nesvorností, vládychtivostí, nevěrností, žárlivostí a spory, jež mohou dojít až k nenávisti a rozchodu. Tento nepořádek se může projevovat více či méně ostře a může být více či méně překonáván, podle kultur, dob a jednotlivců, ale zdá se, že má všeobecný ráz.
více

Štítky: bible, dokumenty - církevní, hřích, Katechismus, manželství, milosrdenství, stvoření   Sekce: Katechismus, Manželství a Bible   (7.8.2008)

Manželství pod vedením zákona

1609. Bůh ve svém milosrdenství neopustil hříšného člověka. Utrpení, vyplývají z hříchu, „bolesti těhotenství" (Gn 3,16), práce „v potu tváře" (Gn 3,19) jsou také léky, které oslabují škody hříchu. Po pádu člověka napomáhá manželství překonat sklon uzavřít se do sebe, sobectví, shon po vlastní rozkoši; pomáhá otevírat se vůči druhému, vzájemně si pomáhat a dávat se.
více

Štítky: bible, dokumenty - církevní, Katechismus, manželství, muž, věrnost, zákon, žena   Sekce: Katechismus, Manželství a Bible, Věrnost   (7.8.2008)

Manželství v Pánu

1612. Svatební smlouva Boha s jeho izraelským lidem připravila novou a věčnou smlouvu, v níž se Syn Boží tím, že se vtělil a obětoval vlastní život, jistým způsobem spojil s celým lidstvem, které spasil, a tak připravil „svatbu Beránka" (Zj 19,7.9).
více

Štítky: zázrak, bible, dokumenty - církevní, jednota, Katechismus, láska v manželství, nerozlučitelnost, smlouva, svátost manželství   Sekce: Katechismus, Manželství a Bible   (7.8.2008)

Stručně o manželství

Stručně o manželství

MANŽELSTVÍ v sociologickém pojetí: pevné soužití osob různého pohlaví s proměnnou strukturou. Katolické pojetí: právoplatné spojení muže a ženy k trvalému tělesnému a duchovnímu společenství.
více

Štítky: bible, manželství - přirozené, právo, slovníky - hesla, svátost manželství, učení církve   Sekce: Manželství a Bible, Podstata manželství   (23.7.2008)

Svatba v dobách biblických

Svatba v dobách biblických

V dobách biblických byla svatba doprovázena ustálenými obřady, jejichž stopy můžeme vyčísti z některých biblických míst. Byla čistě rodinnou záležitostí, spojenou snad s přísahou ženichovou, jíž byla manželská smlouva potvrzena [Ez 16,8; Mal 2,14, sr. Tobiáš 7,12-16].
více

Štítky: bible, slovníky - hesla, svatba, svatební obřad - historie   Sekce: Manželství a Bible, Svatba   (20.7.2008)

Ženich, nevěsta

Tak jako nevěsta, i ženich se ke svatbě slavnostně přistrojil a ozdobil;
více

Štítky: bible, nevěsta, slovníky - hesla, ženich   Sekce: Manželství a Bible   (20.6.2008)

Manžel, manželka, manželství

Bible klade instituci manželství do samého ráje hned vedle soboty jako nejstarší ustanovení Boží. Není tedy manželství důsledkem lidského hříchu, nýbrž nejstarším Božím řádem. Bůh-Stvořitel je ustanovitelem, ochráncem a posvětitelem manželského života [Gn 2,21-42].
více

Štítky: bible, manžel, manželka, manželství, slovníky - hesla, stvoření   Sekce: Manželství a Bible   (20.6.2008)