Familiaris consortio

Žít dobře skutečnost rodiny (a manželství) je radost i námaha. Tyto dvě věci ovšem i v jiných situacích patří k sobě. Nejde tedy o to hledat především cesty k tomu, jak vše obtížné smést z cesty. Člověk, který se pouští do dlouhodobého obtížného úkolu - a tím budování a prožívání stabilní, dobré rodiny (a samozřejmě i stabilního a dobrého manželství) bezpochyby je - potřebuje inspiraci, povzbuzení i ujištění, že to, oč se snaží, je dobré a má smysl. Právě k tomu může mnohým napomoci nové (nebo prvé) čtení odstavců z dokumentu Familiaris consortio. Žádný list, ani papežův, nemůže za nikoho z nás nést tíhu života a řešit všechny problémy. Inspirace ale k řešení napomáhat může stejně, jako modlitba, ke které samozřejmě list také vybízí.

Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. Celý text komentáře a struktura dokumentu

Zde zveřejněné odstavce: FC 12, FC 13, FC 14, FC 19, FC 20, FC 22, FC 25, FC 66, FC 67, FC 77, FC 78.

Manželství – společenství mezi Bohem a lidmi (FC 12)

Společenství lásky mezi Bohem a lidmi, základní obsah Zjevení a zkušenosti víry Izraele, je významným způsobem vyjádřeno manželským svazkem mezi mužem a ženou.
více

Štítky: bible, Familiaris consortio, manželská smlouva, věrnost   Sekce: Familiaris consortio, Manželství a Bible   (27.8.2008)

Ježíš Kristus, Snoubenec církve, a svátost manželství (FC 13)

Společenství mezi Bohem a lidmi dochází svého konečného naplnění v Ježíši Kristu, milujícím Snoubenci, který se odevzdává jako Spasitel lidstvu a spojuje se s ním jako se svým tělem.
více

Štítky: dokumenty - církevní, Familiaris consortio, plodnost, sexualita, svátost manželství   Sekce: Familiaris consortio, Plodnost   (27.8.2008)

Děti, nejcennější dar manželství (FC 14)

Podle Božího plánu je manželství základem pro větší společenství, pro rodinu. Manželství jako instituce a manželská láska jsou určeny na plození a výchovu dětí a v tom je jejich naplnění (srov. GS 50).
více

Štítky: děti, dokumenty - církevní, Familiaris consortio, plodnost, sexualita   Sekce: Familiaris consortio, Plodnost   (27.8.2008)

Jednota manželského společenství (FC 19)

První společenství je to, které se vytváří a rozvíjí mezi manžely. Mocí tohoto manželského pouta lásky nejsou muž a žena "už dva, nýbrž jeden" (Mt 19,6; srv. Gen 2,24) a jsou povoláni stále zvětšovat svou jednotu věrností, s jakou denně plní svůj manželský slib vzájemného úplného sebeodevzdání.
více

Štítky: dokumenty - církevní, Familiaris consortio, jednota, slib, věrnost   Sekce: Familiaris consortio, Jednota   (29.7.2008)

Nerozlučné společenství (FC 20)

... Těm, kdo v naší době pokládají za těžké nebo přímo nemožné připoutat se na celý život k jednomu člověku, a těm, kdo se nechávají strhnout kulturním proudem, který odmítá nerozlučitelnost manželství a otevřeně se posmívá závazku manželů k věrnosti, musí církev přinášet radostné poselství o definitivnosti manželské lásky, jež má svůj základ a svou sílu v Ježíši Kristu (srov. Ef 5,25).
více

Štítky: dokumenty - církevní, Familiaris consortio, nerozlučitelnost, slib, svátost manželství, věrnost, znamení   Sekce: Familiaris consortio, Věrnost   (29.7.2008)

Muž a žena - rovnost v důstojnosti (FC 22)

.. U ženy je především třeba zdůraznit, že má stejnou důstojnost a odpovědnost jako muž.
více

Štítky: dokumenty - církevní, Familiaris consortio, muž, rovnost, slib, úcta, žena   Sekce: Familiaris consortio, Úcta   (29.7.2008)

Muž jako manžel (FC 25)

V manželském a rodinném společenství je muž povolán k tomu, aby prožíval svůj dar a úkol manžela a otce.
více

Štítky: Boží plán, dokumenty - církevní, Familiaris consortio, manžel, muž, otec   Sekce: Familiaris consortio   (29.7.2008)

Sňatek v kostele (FC 67)

Sňatek v kostele (FC 67)

Křesťanský sňatek vyžaduje liturgický obřad, který společenskou formou a ve společenství vyjadřuje podstatně církevní a svátostnou povahu manželského svazku mezi pokřtěnými.
více

Štítky: Familiaris consortio, liturgie, obřad, svatba, svátost manželství, víra   Sekce: Familiaris consortio, Svatba   (20.7.2008)

Příprava na manželství (FC 66)

Potřebnější než kdy předtím je dnes příprava mladých lidí na manželství a na rodinný život. V některých zemích jsou to dosud samy rodiny, které v duchu starých zvyklostí postupně vychovávají mládež a uvádějí ji do hodnot manželského a rodinného života. Avšak změny, které nastaly ve společenské struktuře skoro všech moderních států, vyžadují, aby nejen rodiny, ale i společnost a církev spolupracovaly na správné přípravě mladých lidí k úkolům, které na ně čekají.
více

Štítky: dokumenty - církevní, Familiaris consortio, hodnoty, manželství - příprava   Sekce: Familiaris consortio   (20.6.2008)

Zvláštní okolnosti (FC 77)

Podle příkladu Krista, dobrého Pastýře, je třeba vynaložit ještě více velkodušnosti, pochopení a moudrosti při pastoraci rodin, které se často nezávisle na vlastní vůli nebo pod tlakem různých okolností potýkají s objektivně svízelným postavením.
více

Štítky: Familiaris consortio, obtíže v manželství, pastorace, rodina   Sekce: Familiaris consortio   (20.6.2008)

Smíšená manželství (FC 78)

Rostoucí počet manželství mezi katolíky a jinými křesťany, jakož i mezi katolíky a nepokřtěnými, vyžaduje rovněž zvláštní pastorační péči podle předepsaných směrnic a návodů, které jsou obsaženy v posledních dokumentech Svatého stolce a biskupských konferencí, aby mohly být konkrétně uplatňovány v různých místních podmínkách.
více

Štítky: děti, dokumenty - církevní, Familiaris consortio, křest, manželství - smíšené, pastorace, víra   Sekce: Familiaris consortio, Manželská spiritualita   (20.6.2008)