Všechny žalmy – celý text

7.5.2019

1. Žl 33 (32), 12 + 18. 20 - 21. 22 Odp.: 5b   

Odp.: Země je plná Hospodinovy milosti.

Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin,
blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí,
nad těmi, kdo doufají v jeho milost.
Odp.
Naše duše vyhlíží Hospodina,
on sám je naše pomoc a štít.
V něm se raduje naše srdce,
důvěřujeme v jeho svaté jméno.
Odp.
Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství,
jak doufáme v tebe.
Odp.

 

2. Žl 34 (33), 2 - 3. 4 - 5.6 - 7.8 - 9 Odp.: 2a nebo 9a   

Odp.: Ustavičně chci velebit Hospodina. 
Nebo: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Ustavičně chci velebit Hospodina,
vždy bude v mých ústech jeho chvála.
V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
ať to slyší pokorní a radují se.
Odp.
Velebte se mnou Hospodina,
oslavujme spolu jeho jméno!
Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě,
vysvobodil mě ze všech mých obav.
Odp.
Pohleďte k němu, ať se rozveselíte,
vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.
Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel,
pomohl mu ve všech jeho strastech.
Odp.
Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl
kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je.
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,
blaze člověku, který se k němu utíká.
Odp.

 

3. Žl 103 (102), 1 - 2.8 + 13. 17 -18a Odp.: 8a nebo 17  

Odp.: Hospodin je milosrdný a milostivý. 
Nebo: Hospodinova láska od věků na věky pro všechny, kdo se ho bojí.

Veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
Veleb, duše má, Hospodina
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
Odp.
Hospodin je milosrdný a milostivý,
shovívavý a nadmíru dobrotivý.
Jako se smilovává otec nad syny,
tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
Odp.
Hospodinova láska však od věků na věky
pro všechny, kdo se ho bojí,
a jeho spravedlnost jde z dětí na děti
pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu.
Odp.

 

4. Žl 112 (111), 1 - 2. 3 - 4. 5 - 6. 7 - 8. 9    

Odp.: Blaze muži, který má velikou zálibu v Hospodinových přikázáních. 
Nebo: Aleluja.

Blaze muži, který se bojí Hospodina,
který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
Mocné bude na zemi jeho potomstvo,
pokolení řádných lidí bude požehnáno.
Odp.
Hojnost a bohatství budou v jeho domě
a jeho štědrost potrvá navždy. .
Září v temnotách jako světlo řádným lidem,
je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.
Odp.
Blaze muži, který se slitovává a půjčuje,
stará se o své věci podle práva.
Neboť navěky nezakolísá,
ve věčné paměti bude spravedlivý.
Odp.
Nemusí se obávat zlé zprávy,
jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
Jeho srdce je zmužilé, nebojí se,
dokud neuzří své protivníky ve zmatku.
Odp.
Rozděluje, dává chudým,
jeho štědrost potrvá navždy,
jeho moc poroste v slávě.
Odp.

 

5. Žl 128 (127),1 - 2.3.4 - 5a+6a Odp.: 1a nebo 4    

Odp.: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. 
Nebo: Hle, tak bývá požehnán muž, který se bojí Hospodina.

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,
kdo kráčí po jeho cestách.
Budeš jísti z výtěžku svých rukou,
bude ti blaze a dobře.
Odp.
Tvá manželka bude jako plodná réva
uvnitř tvého domu.
Tvoji synové jako výhonky oliv
kolem tvého stolu.
Odp.
Hle, tak bývá požehnán muž,
který se bojí Hospodina.
Ať ti Hospodin požehná ze Siónu,
abys viděl syny svých synů. 
Odp.

 

6. Žl145 (144), 8 - 9. 10 + 15. 17 - 18 Odp.: 9a    

Odp.: Dobrotivý je Hospodin ke všem.

Milosrdný a milostivý je Hospodin,
shovívavý a plný lásky.
Dobrotivý je Hospodin ke všem
a soucit má se všemi svými tvory.
Odp.
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
a tvoji zbožní ať tě velebí!
Oči všech doufají v tebe
a ty jim dáváš pokrm v pravý čas.
Odp.
Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách
a svatý ve všech svých činech.
Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají,
všem, kdo ho vzývají upřímně.
Odp.

 

7. Žl148, 1 - 2. 3 - 4. 9 - 10. 11 - 12. 13 - 14a Odp.: 13a    

Odp.: Ať chválí jméno Hospodinovo. 
Nebo: Aleluja.

Chvalte Hospodina z nebes,
chvalte ho na výsostech!
Chvalte ho, všichni jeho andělé,
chvalte ho, všechny jeho zástupy!
Odp.
Chvalte ho, slunce a měsíci,
chvalte ho, všechny zářící hvězdy!
Chvalte ho, nebesa nebes
a vody, které jsou nad nebesy!
Odp.
Hory a všechny pahorky,
ovocné stromy a všechny cedry,
všechna zvířata, divoká i krotká,
plazi a okřídlené ptactvo.
Odp.
Králové země a všechny národy,
knížata a všichni soudcové země,
jinoši a s nimi panny,
starci spolu s dětmi.
Odp.
Ať chválí jméno Hospodinovo
neboť jen jeho jméno je vznešené.
Jeho velebnost převyšuje zemi i nebe,
a velikou moc dal svému lidu.
Odp.

 

 

 

 

 

 
Sekce: Biblická čtení   |   Tisk   |   Poslat článek známému