Všechna čtení ze Starého Zákona – celý text

16.4.2019

1. Gn 1, 26 - 28. 31a  Stvořil je jako muže a ženu.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.

Bůh řekl: "Učiňme člověka jako náš obraz, podle naší podoby. Ať vládne nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad krotkými zvířaty, divokou zvěří a nad veškerou drobnou zvířenou, která se pohybuje po zemi."

Bůh stvořil člověka jako svůj obraz, jak obraz Boží ho stvořil, stvořil je jako muže a ženu.

Bůh jim požehnal slovy: "Ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji! Vládněte nad rybami moře, nad ptactvem nebe i nade všemi živočichy, kteří se pohybují po zemi." Bůh viděl všechno, co udělal, a hle – bylo to velmi dobré.

 

2. Gn 2, 18 - 24   A budou jeden člověk.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.

Hospodin Bůh řekl: "Není dobré, že člověk je sám. Udělám mu pomocníka, který by se k němu hodil."

Hospodin Bůh uhnětl z hlíny všechnu divokou zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl (je) k člověku, aby viděl, jaké jim dá jméno: takové mělo být jejich jméno, jak by všechny živočichy pojmenoval. A člověk dal jméno všem krotkým zvířatům, nebeskému ptactvu a veškeré divoké zvěři, ale pro člověka se nenašel pomocník, který by se k němu hodil.

Tu Hospodin Bůh seslal na člověka hluboký spánek, a když usnul, vzal jedno z jeho žeber a to místo uzavřel masem. Hospodin Bůh pak ze žebra, které vzal z člověka, vytvořil ženu a přivedl ji k člověku.

Ten zvolal: "To je konečně kost z mých kostí a tělo z mého těla. Bude se nazývat manželkou, neboť z manžela byla vzata."

Proto muž opustí otce i matku a přidrží se své ženy a budou jeden člověk.

 

3. Gn 24, 48 - 51. 58 - 67   Izák si zamiloval Rebeku tak, že se utěšil ze ztráty své matky.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.

Abrahámův služebník řekl Lábanovi: "Velebil jsem Hospodina, Boha mého pána Abraháma, že mě vedl po správné cestě, abych pro jeho syna dostal dceru příbuzného mého pána. Nuže, jste-li ochotni projevit mému pánu lásku a důvěru, oznamte mi to; jestliže ne, oznamte mi to také, a obrátím se jinam."

Lában a Betuel odpověděli: "Od Hospodina vyšla tato záležitost! Nemůžeme ti říci tak ani tak. Hle, Rebeka je před tebou, vezmi ji a odejdi! Ať je ženou syna tvého pána, jak to řekl Hospodin!"

Zavolali Rebeku a řekli jí: "Chceš jít s tímto mužem?" Ona odpověděla: "Chci." Vypravili tedy svou sestru Rebeku s její kojnou a Abrahámova služebníka s jeho muži. Požehnali Rebeku a řekli jí: "Sestro naše, buď matkou tisíců desetitisíců, ať se tvoje potomstvo zmocní brány svých protivníků!" Rebeka se vypravila se svými služebnicemi, nasedly na velbloudy a následovaly toho muže. Služebník vzal Rebeku a odjel.

Izák právě přicházel od studny (zvané) "Žije, kdo mě vidí"; přebýval totiž v zemi Negeb. Když se sklánělo k večeru, vyšel Izák na pole, aby se oddal svým myšlenkám. Zdvihl své oči, zpozorněl, hle přicházejí velbloudi.

I Rebeka zdvihla své oči, spatřila Izáka a spustila se z velblouda. Zeptala se služebníka: "Kdo je ten muž, který jde přes pole proti nám?" A služebník řekl: "To je můj pán." Vzala tedy závoj a zahalila se.

Služebník vyprávěl Izákovi, jak pořídil. Izák přivedl Rebeku do stanu své matky Sáry, vzal si ji za ženu a zamiloval si ji tak, že se utěšil ze ztráty své matky.

 

4. Tob 7, 6 - 14   Pán nebes ať je k vám dobrotivý, ať vám dá svou milost a pokoj.

Čtení z knihy Tobiáš.

Raguel vstal, s pláčem políbil Tobiáše a řekl: "Buď požehnán chlapče, synu ušlechtilého a dobrého otce. Jaké neštěstí ho stihlo, že oslepl, takový spravedlivý a milosrdenství činící muž!" Padl Tobiášovi, synu svého bratra, s pláčem kolem krku. Také jeho žena Edna se nad ním dala do pláče. A jejich dcera Sára se dala do pláče rovněž. Porazil berana ze svého stáda a připravil jim bohaté pohoštění.

Když se vykoupali, umyli a zasedli k jídlu, řekl Tobiáš Rafaelovi: "Azariáši, bratře, pověz Raguelovi, aby mi dal sestru Sáru, mou sestru." Raguel ta slova zaslechl a řekl chlapci: "Jez a pij a sladce spi této noci. Není člověka, který by měl právo vzít si mou dceru Sáru, kromě tebe, bratře. Nemohu ji ani dát jinému muži než tobě, protože ty jsi můj nejbližší příbuzný. Ale povím ti celou pravdu, chlapče. Dal jsem ji už sedmi mužům z našich bratří a všichni zemřeli té noci, kdy k ní vcházeli. Nyní tedy, chlapče, jez a pij. Hospodin zasáhne ve váš prospěch."

Tobiáš však řekl: "Ne, nebudu jíst ani pít, dokud nevyřídíš mou věc." Raguel mu řekl: "Dám ti ji; a stane se tak podle ustanovení knihy Mojžíšovy, sama nebesa tak rozhodla, abys ji, dostal. Vezmi si tedy svou sestru, od nynějška jsi jejím bratrem a ona je tvou sestrou. Je tvoje ode dneška až navěky. A Pán nebes ať je k vám této noci dobrotivý, ať vám dá svou milost a pokoj."

Raguel pak přivolal svou dceru Sáru, přistoupil k ní, uchopil ji za ruku a dal ji Tobiášovi se slovy: "Vezmi si ji podle zákona a ustanovení zapsaného v knize Mojžíšově, podle něhož ji za manželku máš dostat. Je tvoje, ve zdraví si ji doveď domů. A nebeský Bůh kéž vám dá šťastnou cestu a dopřeje vám pokoj."

A zavolal Sářinu matku, aby přinesla list k sepsání svatební smlouvy, aby bylo zaznamenáno, že Sára byla dána Tobiášovi za manželku podle ustanovení zákona Mojžíšova. A když matka list přinesla, on všechno sepsal a stvrdil podpisem. A hned potom se dali do jídla a pití.

 

5. Tob 8, 4b - 8   Abychom se oba spolu ve zdraví dožili vysokého stáří.

Čtení z knihy Tobiáš.

Po svatební hostině Tobiáš vstal z lůžka a řekl Sáře: "Vstaň, sestro! Modleme se a prosme našeho Pána, aby nám dopřál milosrdenství a ochranu." Vstal a začali se modlit a prosit Pána, aby je chránil.

A prosili: "Požehnaný jsi, Bože našich otců, a požehnané je tvé jméno navěky po všechna pokolení. Ať ti žehnají nebesa a všechno tvé tvorstvo po všecky věky!

Ty jsi učinil Adama, dal jsi mu jako spolehlivou pomoc Evu a z obou se zrodilo lidské potomstvo. Řekl jsi, že není dobré, aby byl člověk sám: 'Učiňme mu pomocnici, která by mu byla podobná.'

Neberu si nyní tuto svou příbuznou pro rozkoš, ale pro splnění Boží vůle. Popřej svou milost mně i jí, abychom se spolu ve zdraví dožili (vysokého) stáří."

A oba řekli: "Amen, amen."

 

6. Př 31,10 - 13.19 - 20.30 - 31   Žena, která ctí Hospodina, zaslouží si chválu.

Čtení z knihy Přísloví.

Řádnou ženu, kdo ji najde?
Větší cenu má než perly.
Srdce jejího manžela na ni spoléhá,
o zisk nemá nouzi.
Přináší mu jen prospěch, nikdy škodu
po všechny dny svého života.
Shání vlnu a len,
pracuje radostnou rukou.
Svýma rukama sahá po kuželi,
její prsty se chápou vřetena.
Svou dlaň otvírá ubožákovi, 
své rámě nabízí chudákovi.
Půvab zklame,
krása prchne,
zato žena, která ctí Hospodina,
zaslouží si chválu.
Dejte jí z výtěžku jejích rukou,
neboť u bran ji chválí její díla.

 

7. Pís 2, 8 -10. 14. 16a; 8, 6 - 7a   Silná jako smrt je láska.

Čtení z Písně písní.

Hlas mého miláčka!
Právě přichází, ­
běží po horách,
skáče po pahorcích.
Můj miláček se podobá gazele
nebo kolouchu laně.
Hle – už stojí za naší zdí,
dívá se okny,
nahlíží mřížovím.
Můj miláček se ujímá slova
a říká mi:
"Vstaň, moje milá,
moje krásko, a pojď!
Moje holubičko ve skalním úkrytu,
v dutině srázu,
ukaž mi, svoji tvář,
ať slyším tvůj hlas,
vždyť tvůj hlas je líbezný
a půvabná je tvoje tvář."
Můj miláček patří mně a já jsem jeho.
(On mi řekl):
"Polož mě jako pečeť na své srdce,
jako pečeť na své rámě,
neboť silná jako smrt je láska,
nezlomná jako podsvětí je vášeň.
Její výheň je výheň ohně,
plamen Hospodinův.
Zátopy vod nemohou uhasit lásku
a proudy řek ji neodplaví."

 

8. Sir 26, 1 - 4. 16 - 21 (řec. 1 - 4.13 -16)   Vycházející slunce, to je krása dobré ženy v uspořádaném domě.

Čtení z knihy Sirachovcovy.

Šťastný muž dobré ženy! 
Počet jeho dnů je dvojnásobný. 
Řádná žena dělá svému muži radost, 
takže muž prožívá svá léta v pokoji. 
Řádná žena – to je dobrý úděl, 
který je popřán bohabojným. 
Ať bohatý, nebo chudý, má spokojené srdce 
a vždy ukazuje veselou tvář. 
Půvab ženy blaží jejího muže, 
její rozumnost osvěžuje jeho síly. 
Mlčenlivá žena je dar od Pána, 
nic nevyváží dobře vychovanou ženu. 
Nad všechen půvab je cudná žena, 
neocenitelná je čistá duše. 
Slunce vycházející na výšinách Páně 
– to je krása dobré ženy v uspořádaném domě.

 

9. Jer 31, 31 - 32a. 33 - 34a   Sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.

Hle, blíží se dni – praví Hospodin –
kdy sjednám s Izraelovým a Judovým domem
novou smlouvu:
ne jako byla smlouva,
kterou jsem sjednal s jejich otci,
když jsem je vzal za ruku,
abych je vyvedl z egyptské země.
Taková bude smlouva,
kterou sjednám s Izraelovým domem
po těch dnech – praví Hospodin:
Vložím svůj zákon do jejich nitra,
napíšu jim ho do srdce,
budu jim Bohem a oni budou mým lidem!
Nebude již učit druh druha,
bratr bratra:
"Poznej Hospodina!"
Neboť mě poznají všichni
od nejmenšího do největšího – praví Hospodin.

 
Sekce: Biblická čtení   |   Tisk   |   Poslat článek známému