Všechna evangelia – celý text

7.5.2019

1. Mt 5, 1 - 12a    Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.

Zpěv před evangeliem Srv. 1 Jan 4, 8b. 11
(Aleluja.) Bůh je láska. Milujme se navzájem, jako Bůh miloval nás. (Aleluja.)

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je:

"Blahoslavení chudí v duchu,
neboť jejich je nebeské království.
Blahoslavení plačící,
neboť oni budou potěšeni.
Blahoslavení tiší,
neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti,
neboť oni budou nasyceni.
Blahoslavení milosrdní,
neboť oni dojdou milosrdenství.
Blahoslavení čistého srdce,
neboť oni budou vidět Boha.
Blahoslavení tvůrci pokoje,
neboť oni budou nazváni Božími syny.
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost,
neboť jejich je nebeské království.
Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu."

 

2. Mt 5, 13 - 16    Vy jste sůl země, vy jste světlo světa.

Zpěv před evangeliem 1 Jan 4, 12
(Aleluja.) Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. (Aleluja.)

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům:

"Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.

Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích."

 

3. Mt 7, 21. 24 - 29    Postavil si dům na skále.

Zpěv před evangeliem 1 Jan 4, 16
(Aleluja.) Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. (Aleluja.)

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům:

"Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane!', vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce.

Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – ale nezřítil se, protože měl základy na skále.

Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – i zřítil se a jeho pád byl veliký."

Když Ježíš skončil tyto řeči, žasly zástupy nad jeho učením. Učil je totiž jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich učitelé Zákona.


Nebo kratší text: Mt 7, 21. 24 - 25.

 

4. Mt 19, 3 - 6    Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.

Zpěv před evangeliem 1 Jan 4, 7b
(Aleluja.) Každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. (Aleluja.)

Slova svatého evangelia podle Matouše.

K Ježíšovi přistoupili farizeové s úmyslem přivést ho do úzkých a zeptali se ho: "Může se člověk se ženou rozvést z jakéhokoli důvodu?"

On jim odpověděl: "Nečetli jste (v Písmu), že Stvořitel na začátku učinil (lidi) jako muže a ženu a prohlásil: 'Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své ženě a ti dva budou jeden člověk?' Už tedy nejsou dva, ale jeden.

Co tedy Bůh spojil, člověk nerozlučuj!"

 

5. Mt 22, 35 - 40    To je největší a první přikázání. Druhé je podobné.

Zpěv před evangeliem Srv. 1 Jan 4, 8b. 11
(Aleluja.) Bůh je láska. Milujme se navzájem, jako Bůh miloval nás. (Aleluja.)

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Jeden z farizeů, znalec Zákona, chtěl Ježíše přivést do úzkých a zeptal se: "Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?"

Odpověděl mu: "'Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je největší a první přikázání.

Druhé je podobné: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."

 

6. Mk 10, 6 - 9    Nejsou dva, ale jeden.

Zpěv před evangeliem 1 Jan 4, 7b
(Aleluja.) Každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. (Aleluja.)

Slova svatého evangelia podle Marka.

Ježíš řekl: "Na začátku při stvoření (Bůh) 'učinil (lidi) jako muže a ženu. Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk'. Už tedy nejsou dva, ale jeden.

A proto: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!"

 

7. Jan 2, 1 - 11    To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil.

Zpěv před evangeliem 1 Jan 4, 12
(Aleluja.) Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. (Aleluja.)

Slova svatého evangelia podle Jana.

Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: "Už nemají víno."

Ježíš jí odpověděl: "Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina."

Jeho matka řekla služebníkům: "Udělejte všechno, co vám řekne."

Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování (předepsanému) u židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra.

Ježíš řekl (služebníkům): "Naplňte džbány vodou!" Naplnili je až po okraj.

A nařídil jim: "Teď naberte a doneste správci svatby!"

Donesli, a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří načerpali vodu, to věděli – zavolal si ženicha a řekl mu: "Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle."

To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj uvěřili.

 

8. Jan 15, 9 - 12    Zůstaňte v mé lásce.

Zpěv před evangeliem 1 Jan 4, 16
(Aleluja.) Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. (Aleluja.)

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům:

"Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.

To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila.

To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás."

 

9. Jan 15, 12 - 16    To je mé přikázáni: Milujte se navzájem.

Zpěv před evangeliem Srv. 1 Jan 4, 8b. 11
(Aleluja.) Bůh je láska. Milujme se navzájem, jako Bůh miloval nás. (Aleluja.)

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům:

"To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.

Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce.

Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém."

 

10. Jan 17, 20 - 26    Ať jsou v dokonalé jednotě.

Zpěv před evangeliem 1 Jan 4, 12
(Aleluja.) Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. (Aleluja.)

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se:

"Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.

A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne.

Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa.

Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a tito (moji učedníci) poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich."


Nebo kratší text: Jan 17, 20 - 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sekce: Biblická čtení   |   Tisk   |   Poslat článek známému