Výzkumy o výběru manželského partnera

11.10.2018

Výzkumy o výběru manželského partnera Zajímavé výzkumy a analýzy týkající se manželství a rodiny v Americe najdeme na webových stránkách National Marriage Project. Deset nejdůležitějších skutečností o manželství a výběru manželského partnera tam objevil a přeložil P. Jan Mach. Fakta stojí za zamyšlení.

Deset nejdůležitějších skutečností:

 

1. Vstoupit do manželství jako teenager je největším známým rizikovým faktorem zapřičiňujícím rozvod. 
Lidé, kteří se vezmou v mladistvém věku, mají dvakrát až třikrát větší pravděpodobnost, že jejich manželství skončí rozvodem než lidé, kteří uzavírají manželství ve dvaceti nebo ještě později. 

2. Nejlepším způsobem, jak najít svého budoucího manželského partnera, je doporučení rodiny, přátel, nebo známých. 
I přes romantické představy, že se lidé zamilovávají díky náhodě, nebo osudu, vše nasvědčuje tomu, že sociální vztahy hrají důležitou roli při setkání jedinců s podobnými zájmy a hodnotami. Zvlášť pokud se jedná o výběr manželského partnera. Podle národního amerického průzkumu o sexualitě, téměř 60 % sezdaných lidí se vzájemně setkalo na základě doporučení rodiny, přátel, spolupracovníků nebo jiných známých. 

3. Lidé, kteří mají podobné hodnoty, základ a životní cíle mají větší pravděpodobnost, že jejich manželství bude úspěšné. 
Přestože platí, že protiklady se přitahují, nemusí to vždy platit v životě manželského páru. Lidé, kteří mají společné zázemí a podobné sociální vazby, jsou vhodnější jako manželé než ti, kteří žijí v odlišných vztazích a prostředí. 

4. Ženy mají podstatně větší šanci na uzavření sňatku, pokud se nestanou svobodnými matkami. 
Mít dítě mimo manželství velmi redukuje šance vůbec nějaké manželství uzavřít. I přes rostoucí počet potenciálních manželských partnerů s dětmi studie poznamenává: že "mít děti před sňatkem, je stále jedním z nejméně žádoucích faktorů potenciálního manželství." Jedinou skutečností, kterou jak muži, tak ženy označují jako více problematickou, než mít děti před sňatkem, je neschopnost udržet si stálou práci. 

5. Jak ženy, tak muži, kteří jsou vysokoškolsky vzdělaní, mají větší pravděpodobnost uzavření sňatku a menší pravděpodobnost rozvodu, než lidé s nižším vzděláním. 
Navzdory názorům, které předpovídaly ženám s univerzitním vzděláním doživotní samotu, se ukázalo, že jsou nepravdivé. I když první generace vysokoškolsky vzdělaných žen (bakalářský stupeň v roce 1920) méně často vstupovaly do manželství, než jejich méně vzdělané vrstevnice, opak je dnes pravdou. Šance na uzavření sňatku vysokoškolsky vzdělaných žen jsou dnes lepší, než u těch, které mají nižší vzdělání. Avšak rostoucí rozdíl mezi pohlavími ve vzdělání, může ztížit ženám-vysokoškolačkám najít v budoucnu podobně vzdělané muže. To je např. problém pro afroamerické ženy, absolventky vysokých škol, které výrazně převyšují počet počet afro-amerických mužů, absolventů vysokých škol. 

6. Společný život před uzavřením manželství nepotvrdil užitečnost tzv. "Manželství na zkoušku". 
Lidé, kteří mají za sebou více vztahů a zkušeností ze společné domácnosti před svatbou, jsou více náchylní k manželským konfliktům, rodinným neštěstím a eventuálnímu rozvodu než lidé, kteří nemají zkušenost společného soužití před svatbou. Vědci připisují některé z těchto rozdílů odlišné vlastnosti lidí, kteří společně prožívají takzvaný "výběrový efekt" oproti samotné zkušenosti života ve společné domácnosti. To by naznačovalo, že negativní účinky předmanželského soužití, které mají vliv na budoucí úspěch manželství, by se mohly snížit, pokud se tyto zkušenosti stanou východiskem pro utváření názoru mezi dnešní dospívající mládeží. Nicméně, podle jedné nedávné studie párů, které byly oddány v letech 1981 a 1997, negativní účinky nadále přetrvávají u mladších ročníků, což podporuje názor, že zkušenost předmanželského soužití sama o sobě přispívá k problémům v manželství. 

7. Manželství pomáhá lidem ke zvyšování příjmů a bohatství. 
V porovnání s těmi, kteří spolu jen žijí, sezdaní lidé se stávají ekonomicky silnějšími. Muži jsou více produktivní po sňatku. Vydělávají o 10 až 40 % více, než svobodní muži s podobným vzděláním a zaměstnáním. Samozřejmě zde hrají velkou roli zákony, které podporují zdravé, produktivní chování k získávání majetku, zvláště pro ty, jež uzavírají manželství. Některé z důvodů většího bohatství manželských párů vyplývají z jejich účinnější specializace, sdílení zdrojů, a také proto, že se manželé učí více šetřit. Lidé, žijící v manželství také získávají více peněz od rodinných příslušníků, než svobodní (včetně párů žijích ve společné domácnosti), pravděpodobně proto, že rodiny vnímají manželství jako trvalejší a závaznější svazek než život ve společné domácnosti. 

8. Sezdaní mají větší šance na citově i fyzicky uspokojující sexuální život, než lidé samotní nebo ti, kteří jen žijí pohromadě. 
Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, že po svatbě je sex nudný a jen zřídka manželé uvádějí vyšší míru sexuálního uspokojení, než sexuálně aktivní singles a páry, které spolu pouze žijí. Podle posledního komplexního průzkumu sexuality 42 % žen uvedlo, že vnímají sex velmi citově i fyzicky uspokojující, oproti pouhým 31 % svobodných žen, které měly sexuální partnera. 48 % manželů řeklo, že sex byl uspokojující i citově, oproti pouhým 37 % mužů žijících s partnerkou. Vyšší úroveň závazku manželství je pravděpodobně důvodem vysoké úrovně sexuálního uspokojení; manželský závazek přispívá k většímu pocitu důvěry a bezpečnosti, méně drog a sexu z alkoholového povzbuzování, ale naopak hlubší vzájemná komunikace mezi partnery. 

9. Lidé, kteří vyrůstají v rodině postižené rozvodem, mají menší šance vstoupit do manželství a mnohem větší pravděpodobnost rozvodu, pokud do manželství vstoupí. 
Podle jedné studie se riziko rozvodu téměř ztrojnásobí, pokud si člověk vezme někoho, kdo také pochází z rozbité rodiny. Přesto je toto riziko mnohem nižší, pokud manželským partnerem je někdo, kdo vyrostl v člověka šťastného, s úctou k rodině. 

10. Pro většinu populace je riziko rozvodu mnohem nižší než 50 %. 
Přestože celková míra rozvodovosti v Americe zůstává blízko 50 % všech manželství, v posledních dvou desetiletích postupně klesá. Riziko rozvodu je nižší než 50 % u lidí vzdělaných, kteří vstupují do svého prvního manželství. Ještě více se snižuje u těch, kteří čekají s uzavřením manželství alespoň do doby kolem pětadvaceti let, nežili dosud s jinými partnery, nebo jsou silně nábožensky založení a berou si partnera stejné víry. 
 

Zdroj: Ten Important Research Findings on Marriage and Choosing a Marriage Partner, National Marriage Project

Přeložil: P. Jan Mach, farnost Lukov viz www.falukov.cz
 

Štítky: výběr partnera, manželství, výzkum  
Sekce: Povzbuzení | Čas známosti   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články