Svatební přímluvy

31.7.2008

Svatební přímluvy Na závěr svatebního obřadu se všichni přítomní modlí za novomanžele, ale také za všechny rodiny na světě, za církev a za trpící. Prosby může číst někdo ze svatebčanů, třeba svědkové. Lze si vybrat z několika variant:

Varianta 1

Nejprve oddávající vybízí k modlitbě: Ve společenství s Matkou Boží a našimi svatými ochránci prosme všichni Pána: Pane, smiluj se.

 • Prosme Pána za služebníky N. a N.:
 • Prosme za jejich víru, naději a lásku:
 • Prosme za jejich zdraví a štěstí:
 • Prosme za jejich trpělivost v soužení:
 • Prosme za požehnání pro jejich práci:
 • Prosme za jejich vytrvalost ve vůli Boží:
 • Prosme za jejich rodiče a za všechny, kteří je na život připravovali:
 • Prosme Pána za všechny, kdo žijí v manželství, za naše rodiny a děti:
 • Prosme za všechny, kdo se zasvětili Bohu:
 • Prosme za všechen lid Boží:
 • Prosme Pána za spravedlnost a mír na celém světě:
 • Prosme za ty, kdo trpí:
 • Prosme za ty, kdo jsou opuštěni:
 • Prosme Pána za naše příbuzné a přátele:
 • Prosme za naše zemřelé:

Smiluj se, Pane, neboť tys naše útočiště a síla a tvá je všechna moc a sláva na věky věků. Amen.

Varianta 2

(Oslovení,) prosme za N. a N.,
které Bůh nyní spojil manželskou smlouvou
a povolal je ke společnému životu:

 • Modleme se za N. a N., aby byli v manželství šťastni. (chvíle ticha)
 • Modleme se za jejich rodiče a za všechny, kteří je na život připravovali. (chvíle ticha)
 • Modleme se za všechny, kdo žijí v manželství, aby spolu vytrvali v radosti i bolesti. (chvíle ticha)
 • Modleme se talé za ty, jejichž manželství ztroskotalo; za jejich děti, které trpí a jsou osamoceny; za ty manžely, které rozdvojilo neštěstí, nemoc a smrt. (chvíle ticha)
 • Prosme Pána za ty, kdo se na manželství připravují, a také za ty, kdo svůj život zasvětili Bohu. (chvíle ticha)

Bože, naplň Duchem své lásky tyto novomanžele,
aby byli jedno srdce a jedna duše.
Ať nic nerozdělí ty, které jsi spojil,
a nic ať neuškodí těm, kterým jsi požehnal.
Skrze Krista našeho Pána. Amen.

Varianta 3

(Oslovení), prosme za N a N, které Bůh nyní spojil manželskou smlouvou a povolal je ke společnému životu:

 • Prosme, ať se radují ze stálého zdraví duše i těla. Prosíme tě, vyslyš nás (nebo jiná vhodná odpověď).
 • Prosme, ať stále zakoušejí Kristovu přítomnost a pomoc, jako ji zakusili novomanželé a hosté na svatbě v Káně Galilejské.
 • Prosme, ať se jim dostane hluboké lásky, pokoje a pomoci, aby vydávali svědectví křesťanského života všem lidem.
 • Prosme, ať všichni křesťané den ze dne prospívají ve ctnostech a těm, kdo jsou v nouzi, ať se dostane pomoci nebeské milosti.
 • Prosme za všechny přítomné manžele, aby se v Duchu svatém obnovili silou této svátosti.

Bože, naplň Duchem své lásky tyto novomanžele,
aby byli jedno srdce a jedna duše.
Ať nic nerozdělí ty, které jsi spojil,
a nic ať neuškodí těm, kterým jsi požehnal.
Skrze Krista našeho Pána. Amen.

Varianta 4

(Oslovení), provázejme svými modlitbami N a N, kteří dnes začínají svůj společný život, a prosme také za všechny rodiny na celém světě.

 • Prosme, Pána za tyto novomanžele (N a N) a za dobro jejich rodinného společenství. Pane, smiluj se (nebo jiná vhodná odpověď).
 • Prosme Pána za jejich příbuzné a přátele a za všechny, kteří je na život připravovali.
 • Prosme Pána za ty, kdo se připravují na manželství, i za ty, kdo svůj život zasvětili Bohu.
 • Prosme Pána za rodiny na celém světě.
 • Prosme Pána za všechny členy našich rodin, kteří odešli z tohoto světa, a za všechny zemřelé.
 • Prosme Pána za celou církev, která je tvým svatým lidem, a za jednotu všech křesťanů.

Pane Ježíši Kriste, ty jsi zde uprostřed nás,
když N a N uzavírají svůj svazek;
přijmi naše prosby
a naplň nás svým Duchem.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

Svatební obřady. Kostelní Vydří 2007. Zveřejněno s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství.

Štítky: liturgie, modlitba, svatba, svatební obřady  
Sekce: Svatební obřady   |   Tisk   |   Poslat článek známému