Modlitba za manžele

31.7.2008

Modlitba za manžele Manželé přistoupí k oltáři anebo zůstanou na místě a kleknou si. Oddávající stojí se sepjatýma rukama a vyzve všechny k modlitbě. Všichni se chvíli potichu modlí. Potom oddávající s rukama vztaženýma nad manžele pronáší modlitbu:

Bože všemohoucí,
ty jsi všechno stvořil a všemu dal svůj řád
a k svému obrazu jsi učinil člověka jako muže a ženu;
v ženě jsi dal muži nerozlučnou pomocnici,
takže už nejsou dva, ale jedno tělo a jedna duše,
a učíš nás, že co jsi spojil,
člověk nemá právo rozloučit.

Bože svatý,
ty jsi spojení muže a ženy posvětil
a učinil z něho veliké tajemství,
neboť manželství je obrazem
jednoty tvého Krista a církve.

Bože, z tvé vůle se žena od počátku stvoření spojuje s mužem
a ty jejich společenství naplňuješ svým požehnáním,
o něž je nepřipravil ani prvotní hřích,
ani vody potopy.

Shlédni milostivě na své služebníky N a N,
kteří své životy spojují v manželství
a prosí o tvou ochranu a požehnání.
Vlej do jejich duše milost svého Svatého Ducha
a naplň jejich srdce svou láskou,
aby navždy zůstali věrni svému vzájemnému slibu.

Své služebnici N dej lásku a mírnost;
ať žije podle příkladu svatých žen,
o kterých čteme v knihách Písma.
Svému služebníku N dej,
ať má ke své ženě důvěru a úctu,
ať ji vždycky miluje,
jako Kristus miluje svou církev.

A oba ať nikdy nezapomenou,
žes je společně povolal do svého království.
Upevni je ve víře,
ať jsou věrní tobě i sobě navzájem,
ať žijí podle evangelia
a vydávají všem svědectví o Kristu.
(Dej, ať dobře vychovají své děti
a dočkají se na nich radosti.)
Dej, ať spolu žijí šťastně;
dopřej jim dlouhá léta
a nakonec život věčný.
Skrze Krista, našeho Pána.
Odpověď: Amen.

nebo

Otče svatý,
tys učinil člověka k svému obrazu,
stvořil jsi ho jako muže a ženu;
a chtěl jsi, aby muž a žena v jednotě těla i duše
plnili ve světě poslání, kterés jim svěřil.

Bože, tys od počátku chtěl,
aby vzájemná láska manželů byla obrazem tvé lásky k nám
a živým znamením smlouvy, kterou jsi uzavřel se svým lidem.
Manželský svazek těch, kdo v tebe věří, jsi učinil svátostí;
kéž i manželství těchto tvých služebníků
je pravým obrazem tajemné jednoty
tvého Krista a tvé církve.

Vztáhni, Bože, nad N a N svou ochrannou ruku
a svým Svatým Duchem naplň jejich srdce.
 
Dej, ať nikdy nepřestanou v síle tvé svátosti
sdílet dary tvé lásky,
ať jsou jeden druhému znamením tvé přítomnosti,
ať jsou jedno tělo a jedna duše.

Ať domov, který nyní zakládají,
svým úsilím dále rozvíjejí.
(Své děti ať vychovávají podle evangelia,
a tak je připravují k přijetí do tvé nebeské rodiny.)

Zahrň požehnáním svou služebnici N,
ať je dobrou manželkou (a matkou),
ať její čistá láskaje světlem a teplem jejich domova
a její vlídnost jeho ozdobou.

Nebeskou milostí provázej, Pane,
také tohoto svého služebníka N,
aby byl řádným a věrným manželem (a moudrým otcem).

A dej, Otče svatý,
aby ti, kdo se před tebou spojili v manželství
(a touží mít účast na tvém stolu),
se jednou radovali z účasti na hostině nebeské.
Skrze Krista, našeho Pána.
Odpověď: Amen.

nebo

Otče svatý, Stvořiteli světa,
v tobě má počátek všechno na nebi i na zemi.
Muže a ženu jsi stvořil k svému obrazu
a jejich společenství jsi zahrnul svým požehnáním.

Prosíme tě proto, Bože,
ať na nevěstě N a ženichovi N spočine tvé hojné požehnání
a jejich srdce ať naplní tvůj Svatý Duch,
aby se jeden druhému stávali stále více darem
(a aby dobře vychovali své děti
k prospěchu rodiny i církve).

Ať tě, Pane, ve dnech štěstí chválí,
ve dnech smutku ať v tobě nalézají útěchu;
pomáhej jim v jejich práci
a neopouštěj je v jejich starostech;
ať tě spolu s celou církví oslavují
a vydávají světu o tobě svědectví.
Ať dosáhnou požehnaného věku
a se všemi, kdo se s nimi nyní radují,
ať dojdou do věčného království.
Skrze Krista, našeho Pána.
Odpověď: Amen.


Svatební obřady. Kostelní Vydří 2007. Zveřejněno s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství.

Štítky: liturgie, modlitba, svatba, svatební obřady  
Sekce: Svatební obřady   |   Tisk   |   Poslat článek známému