Co přináší manželství po stránce právní ochrany

28.4.2023

Co přináší manželství po stránce právní ochrany V rámci konference Rozvodem to nekončí… právní expertka Renáta Šínová hovořila o manželství a nesezdaném soužití v současném právním řádu. Přehled toho, na co všechno má smlouva manželů před státem vliv a jaké právní důsledky přináší život v neformálním vztahu, je překvapivě dlouhý. Ukazuje, co všechno rozhodnutí pro uzavření manželství ovlivňuje.

 

 

 • Manželství je statusový právní poměr, tj. změna v osobním postavení obou manželů. Existence poměrů má mimo jiné i důsledky na případné spáchání trestného činu bigamie apod. Nesezdané soužití není statusovým právním poměrem, nemá žádné důsledky na tuto právní oblast. Pokud osoba v nesezdaném soužití žije s jinou osobou, dokonce s touto uzavře i manželství, nedopouští se protiprávního jednání z hlediska trestního práva.
 • Manželství má vliv na příjmení, je nezbytná dohoda o příjmení dětí. Nesezdané soužití nemá žádný vliv na příjmení. V praxi dochází ke konfliktům, pokud jde o příjmení společného dítěte, zejména, když se rodiče rozejdou před narozením dítěte. Rodiče se mají na příjmení dohodnout, jinak rozhoduje soud. V případě manželství je dohoda dána již v rámci uzavření manželství.
 • Práva a povinnosti jsou v manželství dány zákonem, ne vždy jsou vymahatelné. U spolužijícího páru je právní postavení dáno pouze společným soužitím, právní normy o manželství a jejich právech se neaplikují. Jedná se o obecné zhodnocení, existence právního poměru s sebou přináší jak práva, tak povinnosti, nesezdané soužití je z hlediska práva "spolužijící osobou", případně druhem a družkou.
 • V manželství existuje zákonem stanovená povinnost věrnosti a vzájemné úcty. U nesezdaného soužití taková povinnost není zakotvena. Nemá to reálné dopady, povinnost věrnosti není vymahatelná. Případná úcta může být řešena při rozdělení majetku, zatím však není výslovná právní úprava.
 • Pro manžele existuje povinnost informovat o jmění a plánovaných cestách. U nesezdaného soužití taková povinnost neexistuje. Povinnost informovat o jmění není zřejmě vymahatelná, ale zatajování informací může jít k tíži manžela např. v řízení o výživném.
 • Pro manžele existuje povinnost podílet se na nákladech domácnosti, za zákonem stanovených podmínek, i pokud byla domácnost opuštěna. U nesezdaného soužití taková povinnost neexistuje.
 • Existuje zákonné zastoupení manželů. U nesezdaného soužití takový institut neexistuje.
 • Vyživovací povinnost mezi manželi zaručuje stejnou životní úroveň. U nesezdaného soužití neexistuje vyživovací povinnost, případně jen u neprovdané matky. Pokud jeden z partnerů odejde, druhý nemá právo na žádnou podporu, u manželů do rozvodu existuje vyživovací povinnost.
 • Existuje vyživovací povinnost mezi rozvedenými manželi za zákonem stanovených podmínek. Zatímco u nesezdaného soužití neexistuje žádná vyživovací povinnost. Pokud dojde k rozpadu vztahu, nemá partner, který není schopen se živit, právo požadovat výživné.
 • V manželství existuje ochrana bydlení. Vzniká právo bydlení k domu nebo bytu ve vlastnictví manžela, tento je ve své dispozici omezen, podléhá souhlasu manžela.
 • Pro spolužijící páry není dána ochrana bydlení. Důsledkem této existující ochrany je nemožnost manžela či manželky jednoduše "vyhodit" druhého manžela z jeho nemovitosti, kde byla rodinná domácnost. V případě nesezdaného soužití může kdykoli druhý partner partnera vyhodit.
 • Manželé mají nárok na případný vdovský či vdovecký důchod. V Nesezdaném soužití žádný nárok neexistuje.
 • Manželům náleží postavení v 1. a 2. dědické třídě. Nesezdaní mají postavení nejlépe v 2. dědické třídě. Pokud jsou potomci, nesezdaný partner nedědí.
 • Práva v rámci ochrany osobnosti manžela. U nesezdaných párů nejsou výslovně.
 • Práva při zásahu do integrity. U nesezdaných párů výslovně nejsou. Nesezdaný partner musí své postavení prokazovat.
 • Manželé mají výslovná práva u pohřbu. Nesezdaný partner může mít postavení jako osoba blízká, ale až po dalších osobách. Nesezdaný partner musí své postavení prokazovat.
 • Manžel či manželka je ze zákona osobou blízkou. Nesezdaný partner musí splnit podmínky pro osobu blízkou a musí prokazovat své postavení.
 • V manželství je dána ochrana obvyklého vybavení domácnosti. Nesezdaný partner nepožívá ochrany.
 • Může vzniknout rodinný závod. U nesezdaných rodinný závod vzniknout nemůže.
 • Pouze manželé mohou společně osvojit dítě. V nesezdaném soužití není možné společně osvojit dítě
 • V manželství vzniká společné jmění manželů. U nesezdaných párů lze společně vlastnit v režimu podílového spoluvlastnictví. Majetkové uspořádání manželů nemá podíly.
 • U manželů jsou zisky a výdělky společné, zatímco u nesezdaných párů nejsou společné.
 • Pro manžele existují pravidla pro vypořádání, která zohledňují specifika situace, automaticky neplatí, že je vše "na půl". U nesezdaných párů jsou podíly na majetkovém vypořádání dány výší podílu na případném spoluvlastnictví. Kromě výše podílu jsou důležitým aspektem investice do věci partnera. Tyto se vypořádávají jako bezdůvodné obohacení, doporučuje se mít podchyceno písemně.
 • Lze exekučně postihnout společné jmění i pro dluh jednoho z manželů. Společný majetek pro dluh jednoho lze postihnout jen do výše podílu. Postavení manžela v exekuci je problematické, společným majetkem může odpovídat za dluhy manžela, je potřeba být vigilantní a případně společné jmění notářským zápisem modifikovat.
 • Existuje společné oddlužení manželů. U nesezdaných párů neexistuje.
 • Existuje daňové zvýhodnění na manžela a společné zdanění manželů. U nesezdaných párů neexistuje.
 • Společný nájem bytu manželi. U nesezdaného soužití je dáno jen společnou nájemní smlouvou
 • Manžel, manželka je výslovně osobou, na kterou přechází nájem bytu. U nesezdaný párů jen pokud souhlasil pronajímatel.
 • K zániku manželství je třeba rozhodnutí soudu. K ukončení nesezdaného soužití není třeba rozhodnutí soudu.
 • Pro rozvod je třeba soudně upravit poměry dětí. Po rozchodu nesezdaných párů není třeba upravit poměry dětí soudně, pokud se partneři dohodli.

Tabulka ke stažení ZDE

Vypracovala JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a následně absolvovala rigorózní řízení i doktorské studium na Právnické fakultě MU v Brně. Dlouhodobě se zaměřuje na civilní proces a také na rodinné právo. Podílela se na přípravě zákona o zvláštních řízeních soudních a je také členkou rekodifikační komise pro civilní právo na Slovensku. V roce 2008 získala statut hostujícího profesora na University of Berkeley v Kalifornii, kam se také pravidelně vrací k odborné spolupráci.

Autor: Šínová, Renáta  |  Štítky: manželství, právo - občanské, soužití před svatbou  
Sekce: Život v manželství | Formální náležitosti | Čas známosti   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články