Čtení ze Starého zákona 3

28.8.2013

Gn 24, 48 - 51. 58 - 67 Izák si zamiloval Rebeku tak, že se utěšil ze ztráty své matky.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.

Abrahámův služebník řekl Lábanovi: "Velebil jsem Hospodina, Boha mého pána Abraháma, že mě vedl po správné cestě, abych pro jeho syna dostal dceru příbuzného mého pána. Nuže, jste-li ochotni projevit mému pánu lásku a důvěru, oznamte mi to; jestliže ne, oznamte mi to také, a obrátím se jinam."

Lában a Betuel odpověděli: "Od Hospodina vyšla tato záležitost! Nemůžeme ti říci tak ani tak. Hle, Rebeka je před tebou, vezmi ji a odejdi! Ať je ženou syna tvého pána, jak to řekl Hospodin!"

Zavolali Rebeku a řekli jí: "Chceš jít s tímto mužem?" Ona odpověděla: "Chci." Vypravili tedy svou sestru Rebeku s její kojnou a Abrahámova služebníka s jeho muži. Požehnali Rebeku a řekli jí: "Sestro naše, buď matkou tisíců desetitisíců, ať se tvoje potomstvo zmocní brány svých protivníků!" Rebeka se vypravila se svými služebnicemi, nasedly na velbloudy a následovaly toho muže. Služebník vzal Rebeku a odjel.

Izák právě přicházel od studny (zvané) "Žije, kdo mě vidí"; přebýval totiž v zemi Negeb. Když se sklánělo k večeru, vyšel Izák na pole, aby se oddal svým myšlenkám. Zdvihl své oči, zpozorněl, hle přicházejí velbloudi.

I Rebeka zdvihla své oči, spatřila Izáka a spustila se z velblouda. Zeptala se služebníka: "Kdo je ten muž, který jde přes pole proti nám?" A služebník řekl: "To je můj pán." Vzala tedy závoj a zahalila se.

Služebník vyprávěl Izákovi, jak pořídil. Izák přivedl Rebeku do stanu své matky Sáry, vzal si ji za ženu a zamiloval si ji tak, že se utěšil ze ztráty své matky.

Štítky: biblická čtení, liturgie, Starý zákon, Svatební obřad  
Sekce: Biblická čtení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články