K diskuzi o "účelech manželství"

7.10.2008

Je ostatně nehistorické, jestliže se starší teologii vyčítá, že manželství nechápala jako společenství lásky, ale pouze jako instituci určenou k plození dětí. Před čtyřmi sty lety byl uveřejněn z pověření tridentského koncilu Římský katechismus, v němž se praví:

Hlavní důvod, proč muž a žena spojí své životy, je „společenství mezi oběma pohlavími". Žádné jiné přátelství není tak hluboké jako manželská láska, která jako obraz svazku Krista s církví v sobě spojuje „muže a ženu v nejvroucnější lásce a náklonnosti". V tom právě především spočívá „manželská odevzdanost", že žena „po Bohu nejvroucněji ze všech lidí miluje svého muže".

V moderní společnosti snoubenci většinou nebudou uzavírat životní svazek na prvním místě kvůli dítěti. Vede je k sobě touha po duševním a tělesném společenství života a lásky, po doplnění, obšťastnění a dovršení, žádostivá i darující se láska. I Písmo svaté jmenuje toto sjednocení manželů na prvním místě: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla ... Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem" (Gn 2,23-24). Kristus na toto slovo navázal: „Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ,muže a ženu učinil je'? A řekl: ,Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo', takže již nejsou dva, ale jeden" (Mt 19,4-5). Také svatý Pavel popisuje manželství jako společenství lásky: „Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval" (Ef 5,25). Probuzení nového života, dítě, není na těchto místech výslovně zmíněno. Daleko více vystupuje do popředí touha po duševním a tělesném sjednocení jako síla, která vede obě pohlaví k sobě. V tomto smyslu je také nutno chápat často citovaná slova encykliky o manželství Casti connubii z 31. prosince 1930: „Vzájemné vnitřní formování manželů, trvalou snahu vést jeden druhého k dokonalosti můžeme, jak učí Římský katechismus, velmi vážně a správně označit za hlavní důvod a vlastní smysl manželství. Manželství pak nesmí být chápáno v užším slova smyslu jako instituce k plození a výchově dítěte, ale v širším smyslu jako plné životní společenství." (Encyklika Pia XI. O křesťanském manželství, odst. 24, český překlad ve formátu *.doc)


JOSEF KARDINÁL HÖFFNER, Manželství a rodina. Brno: CDK 1999, s.13-14.

Viz též Jindřich Šrajer: Nové pojetí manželství.

Autor: Höffner, Josef  |  Štítky: Casti connubii, Katechismus - římský, manželství - účel, rodina, společenství života  
Sekce: Katechismus   |   Tisk   |   Poslat článek známému