Svátost manželství

25.7.2008

219. Původní lidskou skutečnost manželství prožívají pokřtění díky Kristovu ustanovení v nadpřirozené svátostné formě, která je znamením i nástrojem milosti.

Dějiny spásy prostupuje téma manželské smlouvy, které je významným výrazem společenství lásky mezi Bohem a lidmi a symbolický klíč k pochopení velké smlouvy mezi Bohem a jeho lidem (srov. FC 19). Centrem zjevení Božího záměru lásky je dar, který Bůh dává lidstvu ve svém Synu Ježíši Kristu, „milujícím Snoubenci, který se odevzdává jako Spasitel lidstvu a spojuje se s ním jako se svým tělem. Zjevuje sám prapůvodní pravdu o manželství, pravdu o ‘počátku’ (srov. Gn 2,24; Mt 19,5), a tím, že osvobozuje člověka od tvrdosti srdce, uschopňuje ho, aby ji definitivně uskutečnil.“ (FC 13) Ze snoubenecké lásky Krista k církvi, která se plně projevuje v oběti dokonané na kříži, vyplývá svátostná povaha manželství, jehož milost spodobuje lásku manželů s Kristovou láskou k církvi. Manželství jako svátost představuje společenství muže a ženy v lásce (GS 48).

220. Svátost manželství zahrnuje lidskou skutečnost manželské lásky se vším, co k ní patří, a zároveň „uschopňuje a zavazuje křesťanské manžele a rodiče, aby prožívali jako laici své povolání a tak ‘aby hledali Boží království při práci na časných hodnotách, usměrňujíce je podle vůle Boží’.“ (FC 47) Křesťanská rodina, niterně spojená s církví díky síle svátostného svazku, který z ní dělá domácí církev nebo malou církev, je povolána k tomu, aby byla „znamením jednoty pro svět, a tak uskutečňovala své prorocké poslání především tím, že svědčí o Kristově království a pokoji, ke kterému celý svět spěje.“
Manželská láska, která pramení ze samotné lásky Kristovy nabídnuté prostřednictvím svátosti, činí křesťanské manžele svědky nového sociálního vědomí inspirovaného evangeliem a velikonočním tajemstvím. Přirozený rozměr jejich lásky svátostná milost ustavičně očišťuje, upevňuje a povznáší. Tímto způsobem si křesťanští manželé vzájemně pomáhají na cestě posvěcení a navíc se stávají znamením Kristovy lásky ve světě. Jsou povoláni k tomu, aby svým vlastním životem vydávali svědectví a zvěstovali náboženský význam manželství, který současná společnost uznává stále obtížněji, zejména tehdy, když sám přirozený základ manželské instituce pojímá relativisticky.


Kompendium sociální nauky církve. Kostelní Vydří, 2008. Zveřejněno s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství.

Štítky: církev, dokumenty - církevní, jednota, Kompendium sociální nauky církve, křest, láska v manželství, smlouva, svátost  
Sekce: Kompendium sociální .. | Svatba   |   Tisk   |   Poslat článek známému