Všechna čtení při zásnubách – celý text

7.5.2019

1. Jan 15,9-12    Zůstaňte v mé lásce.

Vyslechněte, bratři a sestry, slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům: "Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila.

To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás."

 

2. 1 Kor 13,4-13    Láska všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všechno omlouvá.

Vyslechněte, bratři a sestry, čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. (Láska) všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží.

Láska nikdy nepřestává. Dar prorokování pomine, dar jazyků už nebude, dar poznání zanikne. Neboť kusé je všecko naše poznání, nedostatečné je naše prorokování. Ale až přijde to, co je dokonalé, zanikne to, co je částečné. Když jsem byl dítětem, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když se však ze mě stal muž, všecko dětské jsem odložil.

Nyní vidíme jen jako v zrcadle, nejasně, ale potom uvidíme tváří v tvař. Nyní poznávám věci jen nedkonale, potom poznám dokonale, podobně jak (Bůh) poznává mne. Nyní trvá víra, naděje, láska, tato trojice. Ale největší z nich je láska.

 

3. Oz 2,21-26    Zasnoubím se s tebou navěky.

Vyslechněte, bratři a sestry, čtení z knihy proroka Ozeáše.

Toto praví Hospodin: Zasnoubím se s tebou navěky, zasnoubím se s tebou spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním. Zasnoubím se s tebou věrností, a tak poznáš Hospodina. 

V ten den vyslyším - praví Hospodin -vyslyším nebesa a ta vyslyší zemi. Země vyslyší obilí, víno a olej a ty vyslyší Jizreele. Zasadím si ho do země a smiluji se nad (dcerou,
která byla nazvána) 'Bez milosrdenství'; (synu, který byl nazván) 'Nejsi můj lid' řeknu: 'Jsi můj lid'; a on odpoví: Ty jsi můj Bůh!'

 

4. Flp 2,1-5    Budete stejně smýšlet.

Vyslechněte, bratři a sestry, čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.
 
Jestliže je u vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu láskyplného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti, dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude (všechny) pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní. Nic nedělejte z hašteřivosti nebo (touhy) po prázdné slávě, ale z pokory ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. Mějte v sobě toto smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš.

 

Responsoriální žalm 

Odp.: Dobrotivý je Hospodin ke všem.

Milosrdný a milostivý je Hospodin,
shovívavý a plný lásky.
Dobrotivý je Hospodin ke všem
a soucit má se všemi svými tvory.

Odp.

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
a tvoji zbožní ať tě velebí!
Oči všech doufají v tebe
a ty jim dáváš pokrm v pravý čas.

Odp.

Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách
a svatý ve všech svých činech.
Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají,
všem, kdo ho vzývají upřímně.

Odp.

 

 

 

 

 
Sekce: Biblická čtení   |   Tisk   |   Poslat článek známému