8. Manželství jako svátost

5.9.2013

ÚVOD

Pro katolíky není manželství jenom významným osobním rozhodnutím a důležitou společenskou institucí. Je to také svátost. Věříme, že Bůh je přítomen zvláštním způsobem v životech pokřtěného muže a ženy, kteří jsou spojeni celoživotním svazkem lásky. Tuto představu manželství bychom chtěli sdělit párům, které se na manželství připravují.

Všechny zasnoubené páry velmi touží po šťastném, úspěšném manželství, a přece mnozí z nich si pravděpodobně nejsou jisti, jak tohoto cíle dosáhnout. Předcházející náměty nabízely praktické rady, příležitosti k osobnímu zamyšlení, náhledy do sexuality a odpovědného rodičovství a zkoumání významu manželské lásky. Tato beseda o svátostech je zaměřena na doplnění a přeměnu vize manželství, která byla prezentována během programu, a nabídku konečné odpovědi na otázku, jak to zařídit, aby manželství fungovalo: pozvat Krista do našich životů.

Je nepochybně pravda, že mnoho párů, připravujících se na manželství, má dosud nerozvinutou víru. Jejich účast na životě církve může být minimální. Příprava na manželství a obzvláště tato beseda o svátostech nabízí příležitost k poznání, že závazek, který si vzájemně dávají, je závazek duchovní a že životní cesta, kterou si volí, je posvátná.

OBSAH

I. Význam svátosti

Svátost je náboženský obřad s určitými slovy, akty a předměty, vybranými Kristem a církví, který nám přináší podíl na Božím životě v naší zvláštní situaci.

Svátosti jsou náboženské oslavy výjimečných událostí v životě křesťanů, které posilují, prohlubují a vyhlašují naši víru v Ježíše Krista a Jeho cestu.

Svátosti jsou znameními, která Kristus posvětil, aby ukázal svou přítomnost ve světě a pomohl nám dosáhnout těsnějšího spojení s Bohem. Je to křest, eucharistie, svátost smíření, biřmování, manželství, kněžství a pomazání nemocných.

II. Některé způsoby popisu svátostí

1. Svátosti vyjadřují osobní vztah k Bohu. Musíme přijmout milost ze svátosti a růst s ní tak, jak se vyvíjíme a dospíváme.
2. Svátosti jsou setkání s Kristem nabízející lidem příležitost růst v lásce.
3. Svátosti jsou náboženské oslavy důležitých lidských událostí.
4. Svátosti jsou oslavy víry ve společenství.
5. Svátosti jsou konkrétní výrazy Boží lásky mezi námi. Zpřítomňují Ježíše mezi námi. Vyjadřují také naše naděje do budoucnosti.

III. Svátost manželství

1. Manželství je smlouva mezi mužem a ženou, kteří jsou vzájemně zavázáni skrze Krista k doživotnímu partnerství života a lásky.
2. Na rozdíl od ostatních svátostí si muž a žena udílejí svátost manželství vzájemně. Kněz pouze vystupuje jako svědek církve.
3. Důležitým znakem svátosti manželství je souhlas páru. Jejich veřejné vzájemné sliby, vyjadřující jejich souhlas, vytvářejí mezi nimi posvátný, nerozlučitelný svazek a zahajují pro ně novou životní cestu.
4. Bůh je přítomen ve svátosti manželství skrze Ježíše. Jeho přítomnost pomáhá páru,aby si zůstal věrný a vyrůstal společně v lásce. Nejsou sami, ani nezávisí výhradně jeden na druhém. Mohou záviset na Bohu, který je s nimi.
5. Církev chápe manželství jako symbol Kristovy lásky k církvi. Protože Boží láska k nám je bezpodmínečná - je to druh lásky "bez ohledu na to k čemu" - je to druh lásky, o niž mají sezdaní lidé ve svém životě společně usilovat. Oni pak postupně rozdávají lidem okolo sebe záblesky nebo náznaky lásky, jakou má Bůh k nám. Jejich láska se šíří k druhým a posiluje celou církev.
6. Některé vlastnosti svátostného manželství jsou:
- jednota: intimní sdílení života fyzicky, duševně a duchovně,
- výlučnost a věrnost: úplně zavázáni jeden druhému,
- plodnost: děti jsou vítány a vychovávány ve sdílené víře,
- obětavost: láska se velkoryse dává vzájemně i rodině,
- trvalost: celoživotní závazek,
- svobodné uzavření: sliby jsou dány dobrovolně a bez nátlaku nebo výhrad,
- vykoupení: páry vyrůstají spolu v lásce ke Kristu a v naději ve spásu.

IV. Manželství a víra

1. Bůh je zdrojem věrnosti a lásky. Tím, že požádají o svátost manželství, vyjadřují páry svou víru a naději, že Bůh bude v jejich manželství přítomen.
2. Katolíci chápou manželství jako zvláštní způsob následování Krista. Krista nemůžeme následovat, pokud nemáme vztah k Němu a k společenství věřících.
3. Náboženská víra je důležitou součástí člověka. Stejně jako jiné aspekty lidského bytí se i víra rozvíjí a mění tak, jak dospíváme. Svatba je důležitým krokem páru v jeho náboženském životě.
4. Osobní modlitba a modlitba ve společenství jsou výrazem našeho vztahu k Bohu skrze Ježíše.

V. Obřad svátosti manželství

Proberte s páry základy svatebního obřadu a co si z něho mohou vybrat:

- bohoslužba slova,
- výměna slibů,
- výměna prstenů,
- přímluvné modlitby,
- požehnání manželům,
- eucharistická slavnost (pokud se má sloužit mše svatá).

PŘÍSTUP

Besedu o svátostech byste mohli zahájit tak, že snoubence požádáte, aby si vzpomněli na svátosti, které už přijali a kterých se účastnili (např. svatba přátel, křtiny, pomazání nemocného). Na co si zvláště vzpomínají? V jakém směru byly tyto události náboženskými slavnostmi?

Přijímání svátosti předpokládá určitý smysl pro víru. Příprava na manželství poskytuje párům příležitost, aby se podívaly na svůj náboženský život a vztah k církevnímu společenství a aby si promluvily o svých nejvyšších hodnotách, o tom, co jejich životům dává smysl. To lze provést prostřednictvím dotazníků, které si pak vymění, nebo při rozhovorech s jednotlivci. Mezi náměty by mohla být důležitost víry a náboženská praxe v jejich původní rodině, jejich náboženské zážitky (pozitivní i negativní), jejich důvody, proč chtějí být oddáni v katolickém kostele, jejich pochybnosti nebo zmatení ve věcech náboženství, o co by chtěli požádat Boha ve svém manželství, jejich zkušenost s modlitbou, jak vidí sama sebe ve vztahu k církvi.

Svědectví

Zasnoubeným párům je důležité pomáhat , aby porozuměly významu svátostí, a zvláště svátosti manželství. Avšak nejúčinnějším způsobem sdělování významu manželství jako posvátné cesty života je především svědectví manželského páru o této svátosti. Zasnoubené páry potřebují manželské páry, které žijí svátost manželství, aby jim ukázaly, jak učinit Boha součástí svého manželství. Aspekty manželství, na něž se mohou svědčící páry zaměřit:

- osobní změny, které za léta zažili,
- způsob, jímž jim svátost manželství pomohla při řešení problémů a pochybností v jejich životě,
- způsob, jímž rostla jejich víra, a jak si vzájemně pomáhali vyrůstat v lásce k Bohu,
- jejich život v modlitbě,
- významné okamžiky, kdy pocítili Boží přítomnost,
- chvíle nezdaru a jak nalezli cestu zpět.

 
Sekce: Toronto – text k přípravě na manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému