7. Manželská láska

5.9.2013

ÚVOD

Slovo "láska" se používá k popisu nebo definici mnoha druhů náklonností, vztahů, přání, oblib a citů. Zeptejte se skupiny zasnoubených párů a dostanete pestrý výběr definic, z nichž každá popisuje některý aspekt lásky.

Naše společnost stále prezentuje lásku jako sex na úkor jiných významů, takže dochází k jistému zmatení o skutečném významu lásky. Toto téma by mělo přivést mladé páry k tomu, aby lépe porozuměly skutečnému významu lásky a především aby pochopily její důležitost v jejich manželském vztahu.

OBSAH

I. Popis manželské lásky

Dobrým způsobem popisu pravé manželské lásky je její srovnání s jinými druhy lásky. I když má příznaky všech ostatních druhů, liší se manželská láska od kteréhokoliv z nich. Je fyzická, emocionální, společenská a duchovní. Je romantická, dospělá a sexuální. Je věrná, obětavá, životodárná, výlučná a bezpodmínečná. My máme jen jedno slovo LÁSKA k pokrytí všech těchto aspektů. Řekové měli čtyři různá slova k popisu vlastností lásky: STORGE, FILIA, EROS, AGAPÉ. Stručně:

STORGE je silná, přirozená náklonnost mezi členy rodiny, kteří se vzájemně milují a respektují. Je to pečovatelská a ochranná láska, přijímaná i dávaná. Manželská láska je podobná.
FILIA je zvláštní druh lásky, náklonnosti a oddanosti mezi dobrými přáteli a také k jiným, protože jsou lidští a hodni lásky. Šťastně sezdané páry jsou dobří přátelé. Mají se rádi a chtějí být spolu.
EROS je láska, která vyhledává sexuální jednotu, úplné spojení, romantickou lásku. Pravá manželská láska je erotická, když manžel a manželka vyjadřují svou vzájemnou lásku fyzicky.
AGAPÉ je láska, která se sama dává. Je to dar. Je to láska, která pokračuje, i když se ten druhý stává nehodný lásky. Je to osobní akt věrnosti. Je to rozhodnutí. Kristova láska (která má být vzorem pro naši lásku) je láska, která se sama dává. Kristova láska k nám je láska obětavá, bezpodmínečná a věčná. Je to druh lásky, na niž by nutně měla aspirovat láska manželská. Láska dávající bez toho, že by pomýšlela na opětování nebo je potřebovala. Je dávající bez ohledu na to, jak člověk cítí. Je v ní laskavost, starostlivost a sympatie.

Manželská láska má všechny tyto vlastnosti. Jde dále než příbuzenství nebo láska přátel a dále než vyjádření sexuálního vztahu. Je to hluboká, snášenlivá láska k celé osobě, překonávající každodenní obtíže, ekonomické překážky, odloučení nebo fyzické poškození. Je také ze všech lidských zkušeností nejvíce uspokojivá, radostná a spolehlivá.

Když vstupují do manželství křesťané, je zde další rozměr. Vidí jeden druhého jako lidi stvořené Bohem, milované Bohem a milující Boží život v nich. Když se berou, stává se jejich závazek milovat jeden druhého viditelným znakem neutuchající Kristovy lásky ke každému z nás. Vstupují do manželství "v Pánu".

Manželská láska vyžaduje věrnost, slavnostní slib žít s tímto člověkem do konce života. Tato láska je proto rozhodnutím, které se týká celé osoby - myšlení, srdce a svobodné vůle - milovat toho druhého bez ohledu na to, co se stane.

II. Vlastnosti manželské lásky

1. Věrná (duchovně, fyzicky a psychologicky)
- přijímá Boží plán s manželstvím jako náš způsob manželského života,
- chce, aby křesťanské hodnoty a pravdy byly i našimi hodnotami a pravdami,
- neporušuje důvěru a neodhaluje intimnosti přátelům,
- nestěžuje si, ani nepomlouvá partnera před rodinou nebo přáteli.

2. Obětavá (rovnost v manželském vztahu nás svádí k tomu, abychom chtěli dostat stejně jako dáváme; na to si musíme dávat pozor)
- zaměřuje se na druhého,
- uvědomuje si potřeby druhého a klade je na první místo,
- chce dobro pro druhého; nikdy nedělá nic, co by škodilo nebo zraňovalo.

3. Dávající život (duchovní i fyzický)
- má úctu a respekt k citlivým místům, hodnotám a vlastnostem druhého,
- odhaluje na druhém to nejlepší a dovoluje mu nebo jí odhalovat to nejlepší ve mně,
- je otevřená k dětem,
- dívá se na děti jako na viditelné znamení lásky.

4. Výlučná (duchovně i fyzicky)
- intimita: nedává sexuálně nebo emocionálně jinému to, co náleží partnerovi,
- neuzavírá se do sebe, je otevřená k partnerovi,
- nedovolí, aby se vnější činitelé, práce, přátelé, příbuzní dostali mezi nás (potřebujeme širší rodinu, ale nedovolíme jim, aby narušili náš manželský vztah).

5. Bezpodmínečná
- miluje jako miluje Bůh, ať už ten druhý lásku opětuje nebo ne,
- přijímá druhého pro to, co je, a ne co dělá.

III. Snoubenecký vztah

V tomto tématu by také mělo být srovnání snoubeneckého vztahu se vztahem manželským. Snoubenecký vztah je

- čas k otevření sebe sama, odhalení emocionálních a duchovních stránek,
- čas pro čestnost a otevřenost,
- čas k diskuzi o hodnotách, očekáváních a víře,
- čas k ujištění, že naše rozhodnutí vstoupit do manželství je správné a že můžeme při svatbě stejně svobodně říci "ne" jako "ano".

Plné vyjádření manželské lásky, tj. pohlavní styk, vytváří duchovní i fyzické pouto, které může narušovat nebo zamlžovat rozhodnutí vstoupit do manželství a zabraňovat, aby toto rozhodnutí bylo svobodné.

Slib manželství, vzájemné lásky a společného sdílení života se dává při zasnoubení, ale úplný závazek, úplné oddání se nastane až v den svatby.

To může vést k diskuzi o společném bydlení nebo předmanželském sexu a vedoucí pár musí být připraven se vyjádřit, proč je to proti křesťanské víře.

PŘÍSTUP

Naším účelem je přivést mladé páry k tomu, aby zkoumaly své porozumění významu manželské lásky a odhalily, zda je jejich vztah založen na lásce s těmito vlastnostmi. A také představit jim vizi křesťanské manželské lásky jako výzvu. Svědectví vedoucích párů (o tom) je velmi důležité.

Začneme zapojením páru:

- s použitím tabulky nebo projektoru zaznamenáme jejich definice lásky, případně jak lásku definuje společnost
- nebo začneme s diskuzí s jednotlivci a potom zaznamenáme jejich odpovědi do tabulky.

Představte materiál o snoubenecké a manželské lásce včetně příkladů z vaší životní zkušenosti anebo od párů, které s vámi spolupracují. Na příklad:

- ilustrujte typy a vlastnosti lásky s příklady (požádejte je o příklady),
- jako jiné svědectví použijte krátké ukázky na videu,
- vkládejte otázky pro jednotlivce, které se vztahují k danému tématu, aby mohli přemýšlet o svých zkušenostech a sdílet je,
- skupinová diskuze jim může pomoci odhalit vlastní síly a dát poučení od druhých.

Navrhované otázky (k diskuzi s jednotlivci)

1. Manželská láska je plně lidská, to znamená, že současně sestává ze smyslů i z ducha. Tato láska je nejen fyzickou a psychickou touhou po blízkosti a spojení, ale také rozhodnutím vůle a ducha o společném růstu prostřednictvím radostí a bolestí každodenního života.
a. Jaké vlastnosti a charakteristiky vás přitahují na vašem partnerovi?
b. Když se díváte zpět na období vašich schůzek a zasnoubení, jak jste prožívali růst lásky?
c. Prodělali jste spolu při nějaké příležitosti krizi nebo nesouhlas? Jestliže ano, jak se to vyřešilo? Zažili jste v té době růst lásky nebo jste spíše cítili menší podporu a větší nejistotu? Pokud jste neměli žádný konflikt ani nesouhlas, vzpomínáte si, že byste někdy chtěli vyjádřit názory, které se lišily od vašeho partnera, ale zaváhali jste?

2. Manželská láska je úplná, to znamená, že je to velmi zvláštní forma přátelství, v němž manžel a manželka velkoryse a bezpodmínečně sdílejí jeden druhého.
a. Když se díváte zpět na váš vztah, zažili jste růst přátelství? Můžete bez zábran říci: "My jsme ti nejlepší přátelé"? Existují problémy, které cestu vašeho přátelství kříží?
b. Existují jiné manželské páry, k nimž máte blízko nebo které obdivujete? Které vlastnosti jejich přátelství vidíte jako důležité pro vývoj vašeho manželského vztahu? Které vlastnosti jejich manželského vztahu byste rádi rozvinuli ve vašem přátelství?
c. Když přemýšlíte o svém úplném a bezpodmínečném odevzdání se partnerovi, jaké radosti, obavy nebo nejistoty zažíváte?

3. Manželská láska je věrná a výlučná až do smrtiVzhledem k neobyčejně vysoké rozvodovosti v naší společnosti může být pro zasnoubené páry užitečné zkoumat význam a podstatu jejich vzájemného závazku. Tento závazek není jen závazkem snoubenců k celoživotnímu vztahu vzájemné lásky, ale také k vytvoření jedinečného vztahu intimity a přátelství.
a. Když uvažujete o celoživotním závazku k svému partnerovi v manželství, jaké máte myšlenky a city (např. dychtivost, radost, štěstí, nejistotu, strach...)?
b. Když si představujete své manželství, máte pocit, že váš vztah bude trvalý a poznamenaný vzájemnou láskou a věrností? Rozhodli jste se řešit neshody společně?

 
Sekce: Toronto – text k přípravě na manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému