4. Sexualita

5.9.2013

ÚVOD

Lidská sexualita je základní složkou osobnosti. Mužství a ženství není něčím, co jednotlivci dělají nebo mají, ale něčím, čím jsou. Celá osobnost - tělo i duše - je mužská nebo ženská.

Proto je lidská sexualita tak komplexní a tajemná. Není omezena na vzhled těla nebo na skutečnost reprodukčního systému, i když to jsou zřejmě základní aspekty mužství a ženství. Sexualita ovlivňuje způsob myšlení, cítění, interpretaci našich zkušeností a vztah k druhým. Je důležitým aspektem naší osobní identity.

Jako součást přípravy na manželství potřebují zasnoubené páry prozkoumat a vzájemně si předat porozumění sexualitě a svůj postoj k tomuto daru stvoření.

OBSAH

I. Stvoření (Genese)

Bůh nás stvořil jako muže a ženy. Obě pohlaví jsou rovnocenná, ale rozdílná. V nejhlubším slova smyslu jsou doplňková. Muži a ženy jsou spolu povoláni, aby vytvářeli vzájemný vztah lásky. Muži a ženy spolu mají sílu plodit, spolupracovat s Bohem a přinášet nový život na tento svět.

II. Sexualita a vztah

1. Jsme stvořeni pro vztah
Abychom byli plně lidští, potřebujeme být milováni a nabízet lásku druhým. První poučení o vztazích se nám dostane v rodině a pokračuje potom v přátelství navazovaném v okolí a ve škole a později na pracovišti.

2. Intimita
Intimita se projevuje v mnoha rozličných vztazích rozmanitými způsoby. Jejími vlastnostmi je otevřenost, uznání, důvěra a věrnost. Vztahy manželů a manželek, rodičů a dětí, bratrů a sester, blízkých přátel, jakož i mužů a žen připravujících se na manželství - to jsou všechno vztahy intimní. Jedině v manželství je však tato blízkost určena k tomu, aby se vyjadřovala sexuální intimitou. Sexuální styk je znakem úplné otevřenosti, důvěry, uznání a věrnosti, již existujících mezi mužem a ženou, kteří se rozhodli k manželskému spojení. Jejich tělesný sexuální vztah odráží i prohlubuje jejich intimitu.

3. Sexuální přitažlivost
Sexualita je zvláštním jazykem lásky. Mužství a ženství nás přivádí od sama sebe k jiným. Bůh nás stvořil, abychom žili v intimním vztahu s jinými jako muži a ženy a abychom vyjadřovali vzájemnou lásku, náklonnost, zájem a starost celou svou bytostí - tělem i duchem. V pubertě se stává sexuální přitažlivost mocným faktorem v našem vztahu s příslušníky opačného pohlaví. Silná tělesná a duševní přitažlivost nás k opačnému pohlaví přitahuje a povzbuzuje nás k vytváření hlubších vzájemných osobních vztahů. V dospělosti může tato přitažlivost vést k hluboce intimnímu přátelství mezi mužem a ženou, které se završuje manželstvím.

III. Sexuální pud a rozkoš

1. Jejich účel
Když se po pubertě začíná objevovat sexuální pud, vyvíjí se schopnost reagovat sexuálně a zažívat sexuální rozkoš. Je to normální aspekt lidského vývoje. Zkušenost s rozkoší v souvislosti se sexuálním vzrušením a orgasmem má biologický účel, totiž že zajišťuje přežití a reprodukci lidských bytostí.

2. Jejich zneužití
Sexuální rozkoš není ani hlavním účelem lidské sexuality, ani není určena k samoúčelnému konání. Protože jsme ovlivněni dědičným hříchem a máme sklon k sobectví, je pro nás příliš snadné vyhledávat sexuální rozkoš tak, že to odlidšťuje nás i druhé. Místo kontroly svých pudů příliš často dovolujeme, aby naše potřeby a pudy kontrolovaly nás. Sexuální činnost se může stát formou sebeuspokojování, místo aby byla výrazem trvalého a výlučného závazku. Nebo může být znamením vykořisťování místo znamení nesobecké lásky.

IV. Svatební význam těla

Těla mužů a žen jsou určena k tomu, aby si sdělovala lásku v intimním sexuálním vztahu a skrze tuto lásku přiváděla na svět nové lidi. Papež Jan Pavel II. toto nazývá svatebním významem těla. Tento výraz popisuje sexualitu způsobem, který je hluboce osobní. Tělesná sexualita mužů a žen, jejich plodnost a jejich schopnost k sexuální rozkoši se pokládají za dar, který jeden druhému nabízí v manželství.

Pohlavní styk je zvláštním znamením tohoto daru a vyjadřuje lásku, která jde za přítomnost a zasahuje do budoucnosti - je to tvůrčí láska vyvolávající nový život.

V. Některé rozdíly mezi pohlavími

1. Některé příklady těchto rozdílů
Existují tělesné a psychologické rozdíly mezi pohlavími a tyto rozdíly mají důsledky na sexuální a emocionální přizpůsobování v manželství. Například muži všeobecně bývají sexuálně vzrušeni rychleji než ženy a také reagují silněji a rychleji na vizuální popud. V psychologické oblasti se zdá, že ženy vyjadřují a sdílejí intimní city snadněji než muži, a to se projevuje ve způsobu jejich komunikace.

2. Biologie nebo učení?
V naší společnosti je mnoho debat o tom, jsou-li rozdíly v chování mezi muži a ženami důsledkem dědičnosti nebo prostředí. I když není pravděpodobné, že by taková debata v nejbližší budoucnosti něco vyřešila, nemělo by to bránit diskuzím o souvisejících otázkách, zvláště když některé rozdíly mezi pohlavími ovlivňují vztahy. Jinými slovy, otázka, proč rozdíly existují, nemusí být vyřešena, aby se o nich mohlo diskutovat. Přehánění nebo přehlížení odlišných vlastností spojených s každým pohlavím jsou dvě tendence, jimž je třeba se vyhnout.

3. Úlohy a očekávání
Společenská debata o významu mužství a ženství má dopad na sexuální role v manželství a na očekávání týkající se těchto rolí. Protože názory jednotlivce na sexuální role jsou silně ovlivněny rodinným prostředím, kulturou a zkušenostmi, je důležité, aby zasnoubené páry sdílely své postoje a očekávání v této oblasti. Když se jedná o takové otázky, jako je výchova dětí, rozdělení povinností v domácnosti a výživa rodiny, musí o nich vzájemně komunikovat a je třeba aby dosáhly základní shody.

PŘÍSTUP

Páry, které se připravují na manželství, mají mnoho představ a názorů o sexualitě a také očekávání názorů vašich a katolické církve. V některých případech budou páry o sexualitě přemýšlet a vzájemně si sdělovat své myšlenky. Jiní mohou být se svými názory dosti nejistí a je pro ně obtížné o tomto námětu komunikovat. Při diskuzích o sexualitě se páry potřebují cítit příjemně a poznávat, že nehledáte "správné" odpovědi, ale to, co si v tomto okamžiku svého života upřímně myslí.

Některé páry mohou předpokládat, že katolíci mají přísné a negativní názory na sexualitu (např. tělesná a sexuální rozkoš je "špatná"). Ti, kteří spolu žijí nebo jsou sexuálně intimní, si budou uvědomovat rozpor mezi tím, co dělají, a co církev učí, i když to nemusí pokládat za problém. Tyto úvahy by měly formovat váš přístup. Vaším úkolem je přinášet dobrou zprávu o sexualitě a vést páry k uznání a ocenění pravdy a krásy této dobré zprávy.

Jestliže páry váhají sdělit své názory o sexualitě, můžete začít otázkami o tom, jak se projevuje sexualita v mediích - co nám nabízí televize (film, video, noviny) ve věci sexuality? Povzbuďte páry, aby si vyměňovaly názory a zaznamenávejte je do tabulky. Některé navrhované otázky: Co je sexualita? Existuje rozdíl mezi sexem a sexualitou? Jak jste se poprvé o sexualitě dozvěděli? Jaké byly nejdůležitější vlivy na vaše názory o sexualitě? Jaký vliv má církev na váš způsob myšlení? (Třeba z informací o církvi ve škole, doma, z medií.) Co se chcete dovědět o sexualitě dnes večer?

Z tohoto úvodu přejděte k diskuzi o Genesi a pokračujte dalšími hlavními myšlenkami. Část o Genesi můžete uvést citací toho, co je k tomu uvedeno výše, a požádat páry, aby se k tomu vyjádřily.

Důležité jsou aktivity s jednotlivci, které podněcují páry, aby si sdělovaly své chápání sexuality, názory na sexuální úlohy, zkušenosti z původních rodin a očekávání od manželského života. Povzbuzujte také interakce v malých skupinách a v celé skupině. Používejte dotazníky, diskuzní otázky a stručně podané situace ze skutečného života.

 
Sekce: Toronto – text k přípravě na manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému