Deus Caritas Est o lásce muže a ženy

21.8.2013

11. První novinka biblické víry spočívá, jak jsme viděli, v obrazu Boha. Ta druhá, která je s první hluboce spjata, spočívá v obrazu člověka. Biblické vyprávění o stvoření hovoří o samotě prvního člověka Adama, k němuž chce Bůh přidružit pomoc.

Mezi všemi tvory se nenajde žádný, který by mohl být člověku tou pomocí, jakou potřebuje, i když člověk sám dal všem divokým zvířatům i všem ptákům jména, a tak je začlenil do kontextu svého života. Proto tedy Bůh z jedné mužovy kosti utvořil ženu. Nyní Adam nachází pomoc, kterou potřeboval: "To je konečně kost z mých kostí a tělo z mého těla!" (Gn 2,23) V základech tohoto vyprávění je možno vidět koncepce, které se objevují například v mýtu, který vypravuje Platón, podle něhož byl člověk původně sférický, neboť byl sám v sobě kompletní a soběstačný. Avšak jako trest za jeho pýchu ho Zeus rozpoltil, a proto nyní nepřestává toužit po své druhé polovině a putuje za ní, aby tak znovu nalezl svou kompletnost. (Srov. Symposion XIV-XV, 189c.192d)*) V biblickém vyprávění se nehovoří o trestu, ale idea, že člověk je v jistém smyslu nekompletní a bytostně zaměřen k tomu, aby v druhém nalezl doplňující část pro svou celistvost, tedy idea, že člověk se může stát kompletním jedině ve společenství s druhým pohlavím, je zde nepochybně přítomna. Biblické vyprávění se tudíž uzavírá jakýmsi Adamovým proroctvím: "Proto muž opustí otce i matku a přidrží se své ženy a budou jeden člověk." (Gn 2,24)

V dané souvislosti je třeba zmínit dva důležité aspekty: erós je jakoby zakořeněn v samotné přirozenosti člověka, Adam je ve stavu hledání a "opouští svého otce i matku", aby nalezl ženu, neboť pouze ve vzájemném spojení představují kompletní lidství a stávají se "jedním tělem". Neméně důležitý je také druhý aspekt: na základě zaměření obsaženého ve stvoření, erós člověka odkazuje k manželství, což je svazek charakterizovaný jedinečností a definitivností. Tak, jedině tak se realizuje jeho nitemé zaměření. Obrazu monoteistického Boha odpovídá monogamní manželství. Manželství založené na výlučné a definitivní lásce se stává ikonou vztahu Boha k jeho lidu, opačně platí, že způsob, jakým miluje Bůh, se stává mírou lidské lásky. Uvedená úzká souvislost mezi erótem a manželstvím v Bibli nenachází téměř žádné paralely v mimobiblické literatuře.


 

Benedikt XVI.: Deus Charitas Est, Vatikán 25.12.2005, odst. 11., český překlad nakladatelství Paulínky.

*) Za dávných dob nebyla naše přirozenost taková, jako je nyní, nýbrž jiná. Za prvé bylo trojí pohlaví lidí, ne jako nyní dvojí, mužské a ženské, nýbrž bylo k tomu i třetí ... pohlaví androgynů, co do podoby jména složené z obého pohlaví, mužského i ženského ... Dále byl tvar každého člověka zcela válcovitý, s oblými zády i boky; člověk měl čtyři ruce a právě tolik noh a dva obličeje na okrouhlém krku, ve všem stejné, hlavu pak u těchto dvou obličejů, obrácených v opačné strany, jednu a čtyři uši. Dále měl dvoje pohlavní ústroje a obdobně i všechno ostatní. Chodil jednak zpříma jako my, na kteroukoli stranu chtěl, ale když se dal do rychlého běhu, tu jako když akrobati dělají kruhové přemety i s nohama rovně nataženýma, rychle se kutálel, odrážeje se osmi končetinami, které tehdy měl ... Byli hrozní svou mohutností a silou a odvážili se učiniti útok na bohy. Tu se radili Zeus a ostatní bozi, co s nimi učiniti. Konečně Zeus rozmysliv se, pravil: "Zdá se mi, že jsem nalezl prostředek, jak by lidé zůstali a přece odložili svou nevázanost, a to tak, že by se stali slabšími. Rozetnu každého z nich ve dvé ... " Poté rozkrajoval lidi ve dvé, jako se krájí hrušky k nakládání. Když tedy původní těla byla rozťata ve dvé, toužila každá polovice po své polovici, ... objímaly se a rukama splétaly se k sobě navzájem, toužíce spolu srosti ... Jest tedy již od tak dávné doby lidem vrozena láska, spojovatelka staré přirozenosti, která se snaží učinit jedno ze dvou a lidskou přirozenost uzdravit.

Autor: Benedikt XVI.  |  Štítky: Deus caritas est, dokumenty - církevní, láska, muž, slib, žena  
Sekce: Další dokumenty církve | Láska   |   Tisk   |   Poslat článek známému