Svatí Cyril a Metoděj o manželství

9.2.2008

Je možné najít nějakou spojitost mezi cyrilometodějským rokem (2012-2013) a manželstvím a rodinou? Nabízíme dva krátké citáty z cyrilometodějské literatury:

Nebránili (frančtí kněží) též konati oběti podle dřívějšího obyčeje ani uzavírat nesčíslné sňatky. To vše jako trní vyťal a ohněm svého slova spálil (Konstantin - Cyril). Poukázal na to, co prorok o tom praví: „Obětuj Bohu oběť chvály a vzdej modlitby své Nejvyššímu (Žl 50,14). Ženu své mladosti nepropouštěj, neboť pojmeš-li proti ní nenávist a propouštíš ji, bezbožnost pokryje žádostivosti tvé (Mal 2,15n.), praví Pán všemohoucí. A střezte se v svém duchu, ať nikdo z vás neopustí ženu své mladosti. Činili jste, co jsem nenáviděl, takže Bůh svědčil mezi tebou a mezi ženou tvé mladosti, kterous opustil, a ona byla tvou společnicí a ženou tvé smlouvy“ (Mal 2,13n.). V evangeliu pak dí Pán: „Slyšeli jste, že bylo řečeno starým: Nezcizoložíš, já však vám pravím, že každý, kdo pohlédne na ženu s žádostí po ní, již s ní svým srdcem cizoložil“.11 A dále: „Pravím vám, že kdo propustí ženu kromě příčiny smilstva, uvádí ji v cizoložství, a kdo od muže propuštěnou pojme, cizoloží“. A Kristus řekl: „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ (Mt 15,27-28; Mt 5,32)

ŽIVOT SV. KONSTANTINA-CYRILA XV., http://www.moraviamagna.cz/legendy/l_zk15.htm
 

Rovněž když se tázali Boha a spasitele našeho Ježíše Krista, je-li možno propustit svou ženu pro kterýkoliv nečistý skutek, odpověděl: »Každý, kdo svou ženu propouští kromě důvodů smilstva, způsobuje, že zcizoloží, a každý, kdo se spojí s propuštěnou ženou, cizoloží. Neboť dva lidé, které spojil Bůh, nemají se rozlučovat.« (Mt 19,3n) Skrze proroka Malachiáše zvěstoval Bůh a pravil: »Ženu své mladosti ať neopustíš, avšak pojmeš-li [k ní] nenávist a propustíš [ji], bezbožnost na tebe padne« (sr. Mal 2,14n), pravil Pán. Rovněž svatí apoštolové a blažení otcové vyslovili podle svatého zákona veliké a velmi přísné posouzení takové věci a podrobili to velkému prošetřování a postění. I jest každý křesťan povinen v úctě a bázni mít tu, která si ho zvolila, a soudit ji při každé vyskytující se rozepři podle svatého Božího zákona, jak se píše v zákoně.

Autoři: sv. Cyril, sv. Metoděj  |  Štítek: manželství  
Sekce: Manželství a Bible   |   Tisk   |   Poslat článek známému