1. Připravenost na manželství

5.9.2013

ÚVOD

V manželství se dva jedineční lidé na celý život vzájemně zavazují, že vytvoří společenství života a lásky. Rozhodují se, že spolu vybudují něco, co bude odolávat zkoušce času. Jsou-li k této výzvě připraveni, to záleží nejvíce na tom, jací jsou v tomto období svého života - na jejich stupni dospělosti, jejich vzájemném porozumění, jejich touze být otevřen jeden druhému a jejich ochotě se změnit, obětovat a odpouštět.

Všechny zasnoubené páry se ve skutečnosti připravovaly na manželství od prvních dnů svého života v rodině, když vyrůstaly doma a ve škole a ve vztazích ke svým přátelům stejného a opačného pohlaví. Období bezprostřední přípravy na manželství nemůže takový pár na manželství připravit, nebylo-li dosud dosaženo základní osobní připravenosti. Může však poskytnout příležitost k osobnímu zamyšlení a komunikaci o věcech, které manželský vztah významně ovlivňují.

OBSAH

I. Rodinné prostředí
1. Jeho vliv
Rodina má velice tvárný vliv na jednotlivce. Osobnost, hodnoty, chování, víra - to vše je ovlivněno zkušenostmi jednotlivce v rodině. Uvnitř rodiny se člověk učí a rozvíjí důvěru, důstojnost, úctu i k individualitě osob a schopnost k intimitě.
2. Rodinné vztahy
Mezi vztahy, které je třeba brát v úvahu, jsou vzájemné vztahy rodičů a individuální vztahy s rodiči, bratry, sestrami a vzdálenějšími členy rodiny.
3. Kultura a tradice
Kultura diskutuje zvyky, způsoby porozumění úlohám v rodině, praxe při výchově dětí, způsoby oslav zvláštních příležitostí a dokonce druhy vyžadovaných a oblíbených jídel. Páry si musí uvědomovat svá kulturní prostředí a zvláště rozdíly, které by mohly vést k nedorozumění nebo zášti.
4. Rodinné hodnoty
Souvisejí s kulturou a náboženským prostředím, ale patří k nim také postoj k práci, penězům, využívání volného času, vzdělávání atd.
5. Náboženská víra a zkušenost
U párů s rozdílným vyznáním existuje zřejmý rozdíl v prostředí v souvislosti s vírou. Totéž však může platit i o katolických párech, kde jeden člověk je minimálně formován a má omezenou zkušenost v praxi víry, kdežto do prostředí druhého patří častá rodinná modlitba, katolická výchova a pravidelná návštěva kostela.
6. Sociálně-ekonomické postavení
Rozdíly v rodinném prostředí v souvislosti se sociálně-ekonomickým postavením se týkají takových oblastí, jako je vzdělání a zaměstnání rodičů, místo, kde rodina bydlí, druh vzdělání (např. státní nebo soukromá škola), postoj k práci a penězům. Z jiných oblastí rodinného prostředí je pro páry důležité vědomí rozdílů jakožto činitele, na jehož základě si lidé rozumějí sobě navzájem a svým životním zkušenostem, a vytvářejí tak naděje pro budoucnost.
7. Komunikace a řešení konfliktů
Rodiny mohou být hovorné nebo tiché, otevřené nebo uzavřené, emocionálně výrazné nebo emocionálně chladné. Rozdíly ve stylu komunikace a v metodách zacházení s rozdílnými názory jsou důležité aspekty rodinného prostředí. Páry by si měly uvědomit, že i když neexistuje jednoduchý správný způsob, jak komunikovat, jsou některé způsoby komunikace škodlivé (např. neschopnost vyjádřit city, nadměrný sarkasmus a urážlivé komentáře s úmyslem ranit, argumenty vyjadřované bez sebekontroly a mlčení používané jako trest). Páry by si měly všímat způsobů komunikace, jimž se naučily ve svých rodinách, poznávat rozdíly a uznat, že na škodlivých zvycích je třeba pracovat.
8. Porozumění sexuálním úlohám
Tento aspekt rodinného prostředí souvisí úzce s prostředím kulturním. Páry chápou sexuální úlohy (tj. předpokládaný způsob jednání mužů a žen v určité společnosti) pod vlivem modelů a postojů, s nimiž přicházejí do styku ve svých domovech. Pro ty, kteří se připravují na manželství, je obzvláště významné, jak je práce rodiny rozdělena mezi pohlaví (tj. jak se zajišťuje obživa rodiny, kdo odpovídá za péči o děti, jak jsou rozděleny úkoly v domácnosti).
9. Vážné rodinné problémy
Alkoholismus, zneužívání (sexuální, tělesné, emocionální) nebo jakákoliv jiná situace, která má velký vliv na původní rodinu, může v různé míře ovlivnit psychologickou schopnost člověka zavázat se k manželství. Jednotlivci, kteří zažili vážné rodinné problémy, by měli tento aspekt svého prostředí sdělit svému budoucímu partnerovi, pokud tak již neučinili. Vyrůstání v dysfunkční rodině není příliš ideální průpravou na manželství a jednotlivci, kteří si dosud neuvědomili vliv minulých zkušeností na své osobní přizpůsobení a svou budoucnost, by na to měli být důrazně upozorněni. Měly by se jim poskytnout formou letáku informace o specializovaných poradenských službách.

II. Podobnosti a rozdíly
1. Osobní vlastnosti
Pochopení sebe sama a schopnost přijmout druhého je základem intimních vztahů. Osobní charakteristiky, jako např. společenský, ostýchavý, výkonný, lehkomyslný, uvolněný nebo napjatý jsou v manželství zdrojem obohacení i podráždění - to je skutečnost, kterou by měli znát mladí lidé připravující se na manželství. Realistická znalost sama sebe umožňuje lidem, aby porozuměli svému chování, uvažovali o jeho následcích, upřímně komunikovali a přijímali potřebu změny a růstu. Kromě rozdílů mezi osobnostmi existují osobní vlastnosti, které mohou vést k potížím v manželství, např. sobectví, nezodpovědnost, nadměrná citlivost nebo necitlivost, nepřizpůsobivost. Při zamýšlení o připravenosti na manželství by měly být páry ochotné zkoumat a upřímně komunikovat o osobních přednostech a slabostech.
2. Zájmy
Činnosti, jimž dáváme přednost ve volném čase, čas strávený v původní rodině, zvláštní zájmy, zapojení ve společenství a v církvi - to jsou životní aspekty, které mohou pár spojovat nebo rozdělovat. Páry připravující se na manželství by se měly povzbuzovat k upřímné komunikaci o tomto důležitém aspektu svého budoucího společného života: Jaká jsou jejich očekávání? Jaké zájmy mají společné? Jak budou přizpůsobovat své rozdíly?

III. Dospělost
Nikdo nedosahuje dokonalé dospělosti a každý jednotlivec má v této oblasti přednosti a nedostatky. Na otázku dospělosti je třeba se zaměřovat během celé přípravy na manželství, protože se projevuje v zacházení s financemi, sexualitě, komunikaci a rozvoji víry. Některé významné ukazatele přiměřené dospělosti jsou:

 • sebeovládání (city, zvyk na kontrolu, stabilita chování, přizpůsobivost),
 • schopnost přijmout a porozumět citům a schopnost je odhalit, když je to vhodné,
 • věrnost osobním hodnotám (ony řídí život a neovládají ho vrtochy nebo okamžité city),
 • realistické sebepoznání,
 • smysl pro vlastní důstojnost,
 • schopnost pro spolupráci a kompromis,
 • schopnost přijímat odpovědnost a důsledky činů,
 • schopnost tolerovat frustraci a odložit požitek.

IV. Víra a hodnoty
Rozdíly v základních názorech na život a hodnoty mohou v manželství působit vážné potíže. Pro páry je nezbytné, aby o svých životních názorech diskutovaly, aby si stanovily a sdělily, co je pro ně důležité a vyjádřily, co očekávají od budoucnosti.
Významným aspektem životního názoru člověka je jeho nebo její náboženská víra. Páry potřebují příležitost, aby si sdělily své zkušenosti v této oblasti. Co pro ně znamená víra? Jak důležitá je v jejich životě? Jaká je praxe jejich víry? Jaká je úloha modlitby v jejich životě? Tyto otázky mohou přijít na pořad nyní a znovu být nastoleny při besedě o svátosti manželství.

V. Očekávání a postoje k manželství
Osobní názory a očekávání týkající se manželství jsou ovlivňovány jeho nebo jejími zkušenostmi v rodině, s přáteli a médii. Páry by měly dostat příležitost, aby si sdělily své názory a očekávání týkající se:

 • úloh v manželství (zaměstnání, domácí práce, péče o děti),
 • osobních očekávání od toho, že budu manželem, rodičem, budu dělat kariéru,
 • příbuzných z druhé strany a budoucích vztahů s nimi,
 • životního stylu a společenského postavení,
 • volného času spolu a odděleně, přátelství s jinými,
 • praxe víry,
 • dětí, kdy a kolik.

PŘÍSTUP

Hlavní práci při této besedě musí vykonat samy páry, protože pouze ony jsou těmi lidmi, kteří mohou vědět, jsou-li na manželství připraveni. Cílem této besedy je dát jim příležitost, aby si intimně pohovořili o aspektech svých životů, které budou mít významný dopad na jejich budoucí štěstí.

Protože témata jsou nastolena, nejúčinnější prostředky k povzbuzování párů, aby spolu vzájemně komunikovaly, představují dotazníky a práce s jednotlivci. Některé aspekty připravenosti na manželství se hodí k diskuzím v malých skupinách, například k vytváření seznamu vlastností dospělé osoby.

Do této besedy je možné také zařadit svědectví sezdaných párů o tom, jak se to, co od manželství očekávaly, během let změnilo, o úpravách, které provedly, a o zjištění oblastí, v nichž nebyly na manželství dobře připraveny.

 
Sekce: Toronto – text k přípravě na manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému