Manželství podle Kodexu kanonického práva

15.7.2008

Kán. 1055 - § 1. Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejniternější společenství celého života, zaměřené svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplozeni a výchovu děti, je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost.

§ 2. Proto mezi pokřtěnými nemůže být platná manželská smlouva, která by nebyla svátostí.

Kán. 1056 – Podstatnými vlastnostmi manželství je jednota a nerozlučitelnost, které nabývají v křesťanském manželství zvláštní pevnosti z důvodu svátosti.

Kán. 1057 – § 1. Manželství je vytvářeno souhlasem stran zákonně projeveným mezi osobami právně způsobilými: žádná lidská moc nemůže tento souhlas nahradit.

§ 2. Manželský souhlas je úkon vůle, jímž se muž a žena sami sobě navzájem neodvolatelnou dohodou odevzdávají a přijímají za účelem vytvoření manželství.

Kán. 1058 – Manželství mohou uzavřít všichni, kterým to právo nezakazuje.

Kán. 1059 – Manželství katolíků, i když je katolická pouze jedna strana, se řídí právem nejen božským, ale i kanonickým, při zachování příslušnosti světských představených co do ryze světských účinků manželství.

Kán. 1060 – Právo zvýhodňuje manželství, a proto při pochybnosti se považuje manželství za platné, dokud se nedokáže opak.

Kán. 1061 – § 1. Platné manželství mezi pokřtěnými se nazývá pouze platné, jestliže nebylo dokonáno; platné a dokonané, jestliže manželé spolu uskutečnili lidským způsobem soulož, která je sama o sobě vhodná ke zplození dítěte, k němuž je svou povahou zaměřeno manželství a jímž se manželé stávají jedním tělem.

§ 2. Dokud se nedokáže opak, předpokládá se dokonáni, jestliže manželé po uzavřeni manželství spolu bydleli.

§ 3. Domnělým se nazývá neplatné manželství, které bylo uzavřeno v dobré víře alespoň u jednoho partnera, až do té doby, kdy se oba partneři s jistotou dovědí o jeho neplatnosti.

Kán. 1062 – § 1. Přislib manželství, ať jednostranný nebo oboustranný čili zasnoubení, se řídí partikulárnim právem, stanoveným biskupskou konferencí s přihlédnutím k obyčejům a světským zákonům, jestliže existují.

§ 2. Příslib manželství není důvodem pro žalobu o uzavřeni manželství; je však možná žaloba o náhradu škody, jestliže nějaká vznikla.


Kodex kanonického práva. Praha: Zvon, 1994, s. 471-473. ISBN 80-7113-082-6.

 

 

Štítky: dokumenty - církevní, jednota, Kodex kanonického práva, nerozlučitelnost, platnost, svátost manželství  
Sekce: Právo | Další dokumenty církve   |   Tisk   |   Poslat článek známému