PLODNOST LÁSKA VĚRNOST JEDNOTA ÚCTA

biblická čtení

 • Čtení při zásnubách 1 (článek) Jan 15,9-12 Zůstaňte v mé lásce.
 • Čtení při zásnubách 2 (článek) 1 Kor 13,4-13 Láska všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všechno omlouvá.
 • Čtení při zásnubách 3 (článek) Oz 2,21-26 Zasnoubím se s tebou navěky.
 • Čtení při zásnubách 4 (článek) Flp 2,1-5 Budete stejně smýšlet.
 • Čtení při zásnubách 5 (článek) Responsoriální žalm Odp.: Dobrotivý je Hospodin ke všem.
 • Čtení z Nového zákona 1 (článek) Řím 8, 31b - 35. 37 - 39 Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?
 • Čtení z Nového zákona 10 (článek) Žid 13,1 - 4a. 5 - 6b Manželství ať je u všech v úctě.
 • Čtení z Nového zákona 11 (článek) 1 Petr 3, 1 - 9 Buďte všichni jednomyslní, plní zájmu o druhého, plní bratrské lásky.
 • Čtení z Nového zákona 12 (článek) 1 Jan 3, 18 - 24 Milujme činem a doopravdy.
 • Čtení z Nového zákona 13 (článek) 1 Jan 4, 7 - 12 Bůh je láska.
 • Čtení z Nového zákona 14 (článek) Zj 19, 1. 5 - 9a Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině.
 • Čtení z Nového zákona 2 (článek) Řím 12, 1 - 2. 9 - 18 Přinášejte sami sebe v oběť živou a Bohu milou.
 • Čtení z Nového zákona 3 (článek) Řím 15,1b - 3a. 5 - 7.13 Přijímejte jeden druhého, jako i Kristus přijal vás.
 • Čtení z Nového zákona 4 (článek) 1 Kor 6, 13c - 15a. 17 - 20 Vaše tělo je chrámem Ducha svatého.
 • Čtení z Nového zákona 5 (článek) 1 Kor 12, 31 - 13, 8a Kdybych neměl lásku, nic mi neprospěje.
 • Čtení z Nového zákona 6 (článek) Ef 4,1 - 6 Jedno tělo a jeden Duch.
 • Čtení z Nového zákona 7 (článek) Ef 5, 2a. 21 - 33 Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve.
 • Čtení z Nového zákona 8 (článek) Flp 4, 4 - 9 Bůh, dárce pokoje, bude s vámi.
 • Čtení z Nového zákona 9 (článek) Kol 3, 12 - 17 Nade všecko mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti.
 • Čtení ze Starého zákona 1 (článek) Gn 1, 26 - 28. 31a Stvořil je jako muže a ženu.
 • Čtení ze Starého zákona 2 (článek) Gn 2, 18 - 24 A budou jeden člověk.
 • Čtení ze Starého zákona 3 (článek) Gn 24, 48 - 51. 58 - 67 Izák si zamiloval Rebeku tak, že se utěšil ze ztráty své matky.
 • Čtení ze Starého zákona 4 (článek) Tob 7, 6 - 14 Pán nebes ať je k vám dobrotivý, ať vám dá svou milost a pokoj.
 • Čtení ze Starého zákona 5 (článek) Tob 8, 4b - 8 Abychom se oba spolu ve zdraví dožili vysokého stáří.
 • Čtení ze Starého zákona 6 (článek) Př 31,10 - 13.19 - 20.30 - 31 Žena, která ctí Hospodina, zaslouží si chválu.
 • Čtení ze Starého zákona 7 (článek) Pís 2, 8 -10. 14. 16a; 8, 6 - 7a Silná jako smrt je láska.
 • Čtení ze Starého zákona 8 (článek) Sir 26, 1 - 4. 16 - 21 (řec. 1 - 4.13 -16) Vycházející slunce, to je krása dobré ženy v uspořádaném domě.
 • Čtení ze Starého zákona 9 (článek) Jer 31, 31 - 32a. 33 - 34a Sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu.
 • Evangelium 1 (článek) Mt 5, 1 - 12a Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.
 • Evangelium 10 (článek) Jan 17, 20 - 26 Ať jsou v dokonalé jednotě.
 • Evangelium 2 (článek) Mt 5, 13 - 16 Vy jste světlo světa.
 • Evangelium 3 (článek) Mt 7, 21. 24 - 29 Postavil si dům na skále.
 • Evangelium 4 (článek) Mt 19, 3 - 6 Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.
 • Evangelium 5 (článek) Mt 22, 35 - 40 To je největší a první přikázání. Druhé je podobné.
 • Evangelium 6 (článek) Mk 10, 6 - 9 Nejsou dva, ale jeden.
 • Evangelium 7 (článek) Jan 2, 1 - 11 To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil.
 • Evangelium 8 (článek) Jan 15, 9 - 12 Zůstaňte v mé lásce.
 • Evangelium 9 (článek) Jan 15, 12 - 16 To je mé přikázáni: Milujte se navzájem.
 • Milosrdní jako Otec (článek) Materiály ke společnému setkávání manželů, rodin či jednotlivců na rok 2016 reflektují mimořádný Svatý rok milosrdenství. Ve skriptech, která připravilo Centrum pro rodinný život v Olomouci, najdeme rozjímání nad některými úryvky z Písma.
 • Responsoriální žalm 1 (článek) Žl 33 (32), 12 + 18. 20 - 21. 22 Odp.: 5b Odp.: Země je plná Hospodinovy milosti.
 • Responsoriální žalm 2 (článek) Žl 34 (33), 2 - 3. 4 - 5.6 - 7.8 - 9 Odp.: 2a nebo 9a Odp.: Ustavičně chci velebit Hospodina. Nebo: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
 • Responsoriální žalm 3 (článek) Žl 103 (102), 1 - 2.8 + 13. 17 -18a Odp.: 8a nebo 17 Odp.: Hospodin je milosrdný a milostivý. Nebo: Hospodinova láska od věků na věky pro všechny, kdo se ho bojí.
 • Responsoriální žalm 4 (článek) Žl 112 (111), 1 - 2. 3 - 4. 5 - 6. 7 - 8. 9 Odp.: srv. 1 Odp.: Blaze muži, který má velikou zálibu v Hospodinových přikázáních. Nebo: Aleluja.
 • Responsoriální žalm 5 (článek) Žl 128 (127),1 - 2.3.4 - 5a+6a Odp.: 1a nebo 4 Odp.: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Nebo: Hle, tak bývá požehnán muž, který se bojí Hospodina.
 • Responsoriální žalm 6 (článek) Žl145 (144), 8 - 9. 10 + 15. 17 - 18 Odp.: 9a Odp.: Dobrotivý je Hospodin ke všem.
 • Responsoriální žalm 7 (článek) Žl148, 1 - 2. 3 - 4. 9 - 10. 11 - 12. 13 - 14a Odp.: srv. 13a Odp.: Ať chválí jméno Hospodinovo. Nebo: Aleluja.
 • Výběr biblických čtení při svatbě (článek) podle nového vydání Svatebních obřadů. Kostelní Vydří 2007, naleznete zde.
 • Vybraná biblická čtení při zásnubách (článek) Křesťanské zásnuby jsou pro snoubence význačnou událostí, je proto vhodné slavit je určitým obřadem. Součástíi obřadu žehnání při zásnubách je i bohoslužba slova s četbou jednoho úryvku z Písma svatého, popř. s responsoriálním žalmem.
 • Inspirace z Nového zákona (článek) Doby, kdy byla svatební oznámení jedno, jako druhé, jsou dávno pryč. Tvořivost a jedinečnost každého páru je obdivuhodná. Nové možnosti a techniky napomáhají vzniku nádherných pozvánek ke společnému slavení významného životního kroku. Z naší sbírky svatebních oznámení přinášíme pro inspiraci citáty z Nového zákona.

Sekce: Věcný rejstřík   |   Tisk   |   Poslat stránku známému