2. Komunikace

5.9.2013

ÚVOD

Komunikace je aktivní proces odesílání a přijímání zpráv. Je to způsob, jímž jeden druhému odhalujeme, kdo jsme, tím, že sdílíme myšlenky, city a názory prostřednictvím jazyka, gest, činů, výrazů tváře a pozic těla. V manželství předáváte komunikací část sebe svému partnerovi. Je to schopnost říci, kdo jste, čemu věříte a co pokládáte za cenné v životě, proč jednáte právě tak, jak jednáte, jak přemýšlíte, čeho doufáte dosáhnout a jaké jsou vaše potřeby a také schopnost naslouchat vašemu partnerovi odhalujícímu tytéž věci vám.

Mladé páry přicházejí s nejrůznějšími zvyky a dovednostmi, od špatných až po výborné. Je naším úkolem jim pomoci, aby se na tyto komunikační zvyky podívaly, sledovaly, jak je používají, předvést jim příklady dobrých způsobů komunikace a nabídnout jim příležitost k procvičení.

Něco z toho uskutečníme vyučováním různých dovedností, ale musíme zdůraznit, že je důležitější, aby snoubenci chtěli dobře komunikovat. Veškeré dovednosti světa by byly k ničemu pro toho, kdo má špatný postoj.

OBSAH

I. Potřeba komunikace
Růst jako pár.
Prohlubovat naši lásku a vzájemné porozumění.
Přizpůsobovat se změnám a růstu našeho manželství.
Vytvářet vztah přijímání silných i slabých stránek, bez skrytých myšlenek nebo citů.

II. Úrovně komunikace
1. Funkční, výměna informací, praktická.
2. Sdílení tužeb a snů.
3. Odhalování potřeb a pocitů, vlastní otevřenost. Tato třetí úroveň vlastní otevřenosti se rodí z důvěry. Nemůžeme sdílet své nejtajnější obavy, starosti a nejistoty bez důvěry. Důvěra se buduje během času.

III. Poznej sebe sama
Každý člověk má různý komunikační styl, většinou ovlivněný prostředím a zkušenostmi. Jsi schopen se odhalit? Sdílet své nejtajnější city? Jsi dobrý posluchač?

IV. Typy komunikace
1. Mluvená. Asi 7% se sděluje skutečnými slovy a 38% tónem hlasu, přestávkami atd.
2. Neverbální. Asi 55% jsou pohyby tváře, poloha těla, gesta, reakce těla.
3. Psaná.
4. Ticho. Může sdělit zprávu.
5. Sexuální.

V. Komunikační dovednosti: Dobří komunikátoři (obyčejně dobří posluchači):
1. dovedou předávat zprávy jasně a úplně,
2. dovedou vyjádřit obtížné city bez vyčítání a obviňování,
3. jsou citliví na komunikaci v pravý čas,
4. jsou aktivně reagující posluchači (úplně pozorní, častý kontakt očí, ptají se kvůli vyjasnění),
5. nepředpokládají, že znají názory nebo city druhého,
6. umějí naslouchat druhému, vyjadřovat obtížné city a nezaujímat obranné postoje.

VI. Komunikační dovednosti: Špatní komunikátoři (obyčejně špatní posluchači):
1. ovládají diskuzi, nenaslouchají a nedávají druhým osobám příležitost promluvit,
2. jsou nepozorní, zaujatí, přerušují vlastními myšlenkami,
3. předpokládají, že vědí, co chce druhý říci, a už plánují odpověď,
4. volí nevhodnou dobu,
5. zaujímají obranný postoj nebo vyčítají a obviňují ostatní,
6. nereagují, odmítají sdílet své myšlenky a city.

Jiné body
- Nikdo se nemůže změnit přes noc, ale musí zde být ochota snažit se.
- Je třeba prezentovat příklady dobré komunikace.

VII. Zacházení s konfliktem
Konflikt je normální a dá se očekávat. Protože jste rozdílní lidé, budou existovat neshody (malé a velké). Nevyhýbejte se jim, ani nepředstírejte, že nejsou.

 1. Začněte brzy v manželství vytvářet zdravé modely zacházení s neshodami.
 2. Mějte své city - hněv, frustraci atd.
 3. Používejte raději sdělení začínající "já" než "ty".
 4. Nevracejte se k minulým událostem.
 5. Vyhýbejte se urážkám.
 6. Nereagujte tichem (odmítání komunikovat neumožňuje řešení konfliktu).
 7. Vžijte se do situace druhé osoby (empatie vás vyvede ze sebe sama).
 8. Nezůstávejte v hněvu, nechte konflikt zaniknout.
 9. Příkazem je nevidět v konfliktech vítězství nebo porážku.
 10. Velmi důležité je udržovat smysl pro humor.
 11. Uvědomujte si okolnosti vytvářející napětí.
 12. Je důležité relaxovat, být spolu, rekreovat se spolu.

VIII. Odpuštění a náprava vyžaduje, abychom
1. si uvědomovali Boží přítomnost,
2. spoléhali na milost manželství a modlili se za vedení,
3. měli na paměti, že jsme povoláni k bezpodmínečné lásce; jsme nedokonalým obrazem Božím, ale jsme povoláni k tomu, abychom byli dokonalejší, k vědomému úsilí o opuštění minulých zranění,
4. věděli, že Bůh je hluboce účasten ve vztahu páru.

Konflikt se může vyřešit:
1. Souhlasem: vzájemná dohoda na rozhodnutí, za něž oba partneři přejímají odpovědnost.
2. Vyhověním: oba partneři souhlasí s nesouhlasem.
3. Kompromisem: nalezení střední cesty.
4. Ústupkem: jeden partner ustoupí přání druhého.

PŘÍSTUP

Pro manželské vztahy je důležité, aby si každý partner uvědomil své city a názory a byl schopen je se svým partnerem sdílet.

Účelem této besedy by mělo být pomoci párům, aby se podívaly na své zvyky, byly citlivější jeden k druhému, ochotnější naslouchat a schopnější řešit konflikty. Chceme, aby zkoumaly své způsoby komunikace s druhým.

1. Zmiňte se o OBSAHU (typy a úrovně komunikace atd.). Parodujte na všedním incidentu, jak komunikaci neprovádět, nebo předveďte několik různých způsobů, jak řešit tutéž situaci, a ať páry určí zručnost nebo nedostatek zručnosti.
2. Požádejte páry, aby jmenovaly co nejvíce špatných způsobů komunikace; ať navrhují lepší přístupy.
3. Ať se zapojí, přemýšlejí.
4. Připravte pro páry cvičení, v němž by se zabývaly samy sebou, svými schopnostmi a zvyky; ať sledují, jak dobře spolu vzájemně komunikují. Provádějte to jednotlivě.
5. Existuje mnoho INFORMACÍ, které je možno během toho večera poskytnout.
6. Jakoukoliv informaci formulujte jasně a přímo. Nepřetěžujte je daty, ale dejte jim příležitost tu a tam něco z toho procvičovat a jako pár používat své vlastní zkušenosti.
7. Požádejte je, třeba jako domácí cvičení, aby si vybrali jeden zlozvyk nebo malou zručnost, a ať s ní potom během kurzu pracují. Udělejte to jako pokus.
8. Proberte jednotlivé schopnosti. Používejte příklady. Sdělujte si zkušenosti, abyste ilustrovali jejich význam. Ať je identifikují.
9. Je velmi důležité zdůrazňovat názor. Znalosti veškeré teorie, zručností atd. jsou málo platné, pokud neexistuje přání se zlepšit, být lepším komunikátorem.

Některé navrhované otázky:

Umíte vyjádřit slovy své city?
Umíte konstruktivním způsobem vyjádřit urážku, strach, hněv?
Existují otázky, na něž se bojíte svého partnera zeptat?

Navrhovaná zahajovací modlitba nebo čtení: List Kolosanům 3, 12-15

"Jako vyvolení Boží ... milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni".

 
Sekce: Toronto – text k přípravě na manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému