PLODNOST LÁSKA VĚRNOST JEDNOTA ÚCTA

Manželství v Zákoně o rodině

30.7.2008

Základní zákonnou normou, která upravuje manželství z pohledu občanského práva, je Zákon o rodině. Jeho první část nazvanou Manželství tvoří pět hlav: Vznik manželství, Neplatnost a neexistence manželství, Vztahy mezi manžely, Zánik manželství smrtí, prohlášením manžela za mrtvého a Rozvod. V tomto článku vádíme vybrané odstavce z první hlavy Vznik manželství se zřetelem na církevní manželství:

 
Vznik manželství
§ 1
 1. Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem.
 2. Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí.
§ 2
 1. Muž a žena, kteří chtějí spolu uzavřít manželství (dále jen „snoubenci”) mají předem poznat navzájem své charakterové vlastnosti a svůj zdravotní stav, aby mohli založit manželství, které splní svůj účel.
§ 3
 1. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky, popřípadě úřadem, který plní jeho funkci (dále jen „matriční úřad”) nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem.
 2. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
Občanský sňatek
§ 4
 1. Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem.
 2. Prohlášení o uzavření manželství lze učinit i před starostou, nebo místostarostou obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které nejsou matričním úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu. Prohlášení o uzavření manželství lze činit i před primátorem hlavního města Prahy, náměstkem primátora hlavního města Prahy nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i před primátorem statutárního města, náměstkem primátora statutárního města nebo pověřeným členem zastupitelstva statutárního města.
 3. Prohlášení o uzavření manželství podle odstavců 1 a 2 musí být učiněno v přítomnosti zaměstnance místně příslušného matričního úřadu.
 4. Manželství se uzavírá v místě určeném úřadem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro konání slavnostních obřadů. Uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá.
 5. Je-li život snoubence přímo ohrožen, může se manželství uzavřít před kterýmkoli obecním úřadem.
Církevní sňatek
§ 4a
 1. Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.
 2. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.
 3. Je-li život snoubence přímo ohrožen, může se manželství uzavřít na kterémkoli místě.
§ 4b
 1. Podmínky uzavření manželství stanovené tímto zákonem platí i pro církevní sňatek.
 2. Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynuly více než tři měsíce, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství.
 3. Orgán státem registrované církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství s uvedením skutečností podle zvláštního právního předpisu příslušnému matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu bylo manželství uzavřeno.
§ 4c
 1. Manželství uzavřená občany České a Slovenské Federativní Republiky v období od 1. ledna 1950 do nabytí účinnosti tohoto zákona církevní formou v zahraničí podle práva platného v místě uzavření manželství, jsou platná podle československého práva.
...
§ 10
 1. Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky.
 2. Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

Zákon č. 94/1963 Sb. o rodině ve znění pozdějších novel. Úplný text zákona.

Štítky: manželství - vznik, svatba - církevní, svatba - civilní, Zákon o rodině  
Sekce: Právo   |   Tisk   |   Poslat článek známému